Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Voorbeeld » Duurzaam hergebruik van bestaande panden.

Project: Duurzaam hergebruik van bestaande panden.

Het plan: Het is een plan voor samenwerking van architecten, technische mensen en beeldend kunstenaars.

Het doel: verrijking van de economie met een perfecte samenwerking die er aangegaan kan worden met verschillende academici en professionals.

Gedachtegang: Ieder mens is een uniek wezen en leeft voor een speciaal plan en doel               

We kunnen dit alleen maar bereiken door perfecte samenwerking.                                             

Het zal zijn: Het basisontwerp voor een gebouw waar:

  • architecten
  • stedenbouwkundige
  • technische (ICT-ers)
  • beeldend kunstenaars

-          samen komen en iets neer kunnen gaan zetten waarmee men een rijker en duurzaam leven voort zal kunnen brengen. Hierbij gaan we uit van een gebouw met een voordrachtsruimte die perfect ingericht zal kunnen zijn om artistieke ideeën naar buiten te kunnen laten komen. Vast staat als een van de meest belangrijke zaken: Het uitdragen van een helder en een duidelijk voorbeeld in de maatschappij. Deze kan nimmer door enkel een individu gecreëerd worden. Hiervoor zijn dus samenwerkingsverbanden onontbeerlijk en zal men een netwerk doen laten ontstaan tussen architecten, technische onderzoekers en creatieve academici. Belangrijk is hierbij het open stellen tot elkaar en de wens om dan plaats te maken voor de perfecte samenwerking van mensen uit verschillende segmenten.Voorts gaat men hierbij een samenwerkingsverband aan bij oudere academici die mogelijk momenteel zonder werk zijn komen te zitten. In het hart schets ik hieronder een ruimte die opnieuw in gebruik en vormgegeven kan worden.Vele steden hebben door economische terugval te maken kunnen krijgen van grote leegstand van ruimtes. Het speerpunt zal zijn: DUUZAAM HERGEBRUIK EN HERINRICHTING VAN GEBOUWEN, waarbij men niet alleen denkt aan het invullen en ten uitvoor brengen van werkruimtes voor verschillende specialisten, maar ook rekening wil houden met publieke re-integratie, met het in gebruik nemen van momenteel leegstaande panden. Het zullen dan ook eigentijdse "WERKFABRIEKEN" worden, die als doel willen uitstralen een verbeterd cultureel klimaat in onze samenleving. (Zie: tekening:)

HAL

KEUKEN

ARCHITECTEN

VERHALEN RUIMTE

 

CENTRALE ONTWERP RUIMTE

KUNSTENAARS

BEWEGINGSMENSEN / DANS

PERFORMANCE

 

Men maakt publiek hoe men samenwerkt door voortdurende voordracht gelegenheid.

Hierbij zal voordurend overdrachtelijkheid in presentatie geoefend worden en zal men als publiek schriftelijk verbeterpunten mogen aanreiken.

PUBLIEKE SOCIALE ONTMOETINGSRUIMTE MET WISSELENDE TENTOONSTELLINGEN

Het zal een verbreding willen zijn van de huidige ontwerp+ideevorming van het zogeheten SEATS2MEET, maar dan een plaats waarbij verschillende professionele mensen meer doelgericht met elkaar zullen kunnen gaan samenwerken. Anders dus dan het huidige idee van SEATS2MEET, waarbij veelal individuen individu zullen willen blijven en het werkelijk daadwerkelijk samenwerken vaak achterwegen zal blijven. Dit gebeurd omdat de ruimte hiervoor gesloten is en men niet inspeelt op de geest van de mens.

Mijn doel is om dit in samenwerking van jonge vooruitstrevende architecten, stedenbouwkundigen en jong creatief geschoolden vorm te gaan geven, waardoor er een broedplaats van nieuw talent kan ontstaan en waarbij de samenkomsten een gemeenschappelijke doelstelling in de geest zullen mogen bevatten. Er bestaat geen eenwording zonder deze geest een goede invulling te kunnen geven. Vandaar dat men selecteert op de bereidheid van mensen om zich daadwerkelijk pen te stellen in een verruiming van de geest. Hier staat het gedachtegoed van een eens briljante Chinese student genaamd Watchman Nee voorbeeld van. Deze Watchman Nee startte destijds in het communistische China een idee dat bij de Chinese autoriteiten helaas tot grote tegenstand leidde. Deze  Chinees werd zonder pardon in de gevangenis gezet omdat de Chinese regering van mening was dat hij een zeer groot gevaar voor de samenleving kon gaan betekenen.  Het tegenovergestelde was werkelijk het geval en Watchman Nee bouwde aan een economie van een betere samenleving, maar moest dit helaas voor een deel ten uitvoer brengen vanuit de Chinese gevangenis. Hij zag gelukkig kans om uit te breiden naar meer democratisch gelegen gebieden waarbij hij de opdracht verleende zijn werk voor te zetten aan zijn bondgenoot Witness Lee, welke hij adviseerde om naar Amerika te gaan. Deze Witness Lee vertrok toen uiteindelijk naar de plaats Anaheim ( de buurt van Los Angeles). Hier werd dus een netwerk opgezet dat momenteel nog steeds wereldwijde reikbaarheid heeft kunnen krijgen en als aller hoogste gedachtegoed nog steeds een verbetering van de wereldeconomie ten doelstelling heeft. Er bestaan momenteel verbindingen tussen vele academici, waar bij de grondgedachte van de Chinese Watchman Nee nog steeds als een bindende informatiebron bestaat. Voor de verbreiding en verbreding van een duurzame economie op deze aarde. Hierbij gaat men uit van een gevoed willen worden vanuit de geest in een zeer rijk gedachtegoed, dat echter de Bijbel kent als voertaal en werkelijke verrijking. Zonder vulling van de geest is het niet goed mogelijk om ook maar iets daadwerkelijk te doen laten veranderen in onze economie. Een groep goed opgeleide stedenbouwkundige, architecten, artiesten en ingenieurs zullen er met hart en ziel voor willen strijden en voor willen gaan. Het ontwerp is dus hergebruik van al bestaande gebouwen en waarbij werkelijke zingeving binnen een goede communicatie centraal zal komen te staan.

Voorbeeld van mogelijk hergebruik van een gebouw is het gebouw van het Gemeentehuis in Rijswijk -Zuid-Holland. Dit gebouw staat al jaren grotendeels leeg en zal bemand kunnen gaan worden met academici die hiervoor zich zullen gaan inzetten. Tevens omlegen leegstaande winkelpanden zullen eveneens een invulling voor de Randstadsgemeente kunnen krijgen.Wanneer het basisidee er van kan toegang zal kunnen krijgen, zal hiervoor een herindeling van het gebouw van leegstaande vele ruimtes vorm kunnen gaan krijgen en plaats kunnen gaan maken voor een plaats in een duurzame maatschappij.

Hans de Groot

 

Projectontwikkelaar voor een duurzame economie

Bijgaand wat foto’s van het gemeentehuis van Rijswijk Zuid Holland, alsmede de omlegen leegstaande ruimtes die voor hergebruik aangemerkt zouden kunnen worden:

 


 

translation:

Project: Sustainable reuse of existing buildings.
The plan: It is a plan for collaboration of architects, technical people and artists.
The goal: to enrich the economy with perfect cooperation which can be several academics and professionals are entered.
Rationale: Every man is a unique being and lives for a special plan and purpose We can only achieve through perfect cooperation. It will be: The basic design for a building where:
• architects
• planning
• technical (IT people)
• artists
- Come together and something can go up which one will be able to bring a richer and more sustainable life continued down. Here we assume a building with a lecture room that will be able to able to come. Artistic ideas out perfectly decorated Established as one of the most important issues: Propagating a clear and a clear example in society. This can never be created by just one individual. This are so essential and partnerships will be done to develop between architects, technical researchers and creative academics a network. Important here is to open up to each other and desire than to make for the perfect collaboration of people from different segmenten.Voorts will be attached a partnership in older academics who may now have become unemployed. Place In the heart I outline below a space that is in use and can be re-designed cities have worden.Vele by economic downturn can get large vacant spaces. Making The focus will be: DUUZAAM REUSE AND REDEVELOPMENT OF BUILDINGS, where one can not only think of filling and at uitvoor bringing workspaces for different specialists, but also want to take into account public reintegration, taking into use of currently vacant premises . It will therefore contemporary "WORKING FACTORIES", who want to exude an improved cultural climate in our society as a target. (See: drawing :)

HAL

KITCHEN

ARCHITECTS

STORIES AREA

 

CENTRAL DESIGN SPACE

ARTISTS

PEOPLE MOVEMENT / DANCE 

PERFORMANCE

 

They make public how it works by constant recitation occasion

It will constantly transfer trained presentation and improvement by written response will be allowed.

 PUBLIC MEETING

WITH CHANGING

EXHIBITIONS- It will want to be a widening of the current design + idea formation of the so-called Seats2Meet, but a place where different professional people will be able to cooperate. More effectively with each other Thus unlike the current idea of ​​Seats2Meet, which often individuals individual will want to stay and it really effectively together often will stay behind. Roads This happened because the space is closed and this one does not respond to the spirit of man.
My goal is to have this in cooperation of young progressive architects, urban planners and skilled young creative form to backfire, creating a breeding ground for new talent can emerge and where the meetings a common goal in mind will not contain. There is no unity without this spirit to give. Good interpretation Hence, one selects the willingness of people to actually allow an expansion of the mind. Pen Here is the legacy of a once brilliant Chinese student named Watchman Nee example. This Watchman Nee began back in Communist China an idea that unfortunately led to the Chinese authorities to great opposition. The Chinese was put in prison without mercy because the Chinese Government took the view that he could come to mean. A very great danger to society The opposite was actually the case and Watchman Nee built an economy of a better society, but unfortunately this was in part are implementing from the Chinese prison. He looked happy opportunity to expand to more democratic altitudes where he gave the order to continue its ally Witness Lee, whom he advised to go to America. Working for This Witness Lee then went finally to the place Anaheim (near Los Angeles). So here was a network that is currently still has global reachability can get and as supreme ideas still an improvement in the world economy at goal. There are currently many connections between academics, which exists as a binding source to the rationale of the Chinese Watchman Nee still. For the spread and expansion of a sustainable economy on earth. These figures are based on a wish to be from the mind in a very rich body of thought, however, that knows the Bible as language and actual enrichment fed. Without filling the mind, it is not possible to actually do anything to make change in our economy. A group of well-educated urban planner, architects, artists and engineers will be there with heart and soul want to fight and want to go. The design is reuse of existing buildings and where actual meaning will come to be. Central to good communication
Example of possible reuse of a building is the building of the Town Hall in Rijswijk, South Holland. This building has been largely empty and will continue to be staffed with academics that this is will be committed. Also omlegen vacant retail premises will also be an interpretation for the Randstad City can krijgen.Wanneer the basic idea of ​​it may be able to access, will this reclassification of the building of vacant many rooms can go get it and instead continue to make for a place in a form sustainable society.
Hans de Groot

Developer for a sustainable economy
On the pictures of the town of Rijswijk South Holland and the omlegen vacant space that could be considered for reuse: