Bandosofie.jouwweb.nl
Home » storytelling

storytelling

Het was echt  een leuk idee en dat vind ik nog steeds, maar het is helaas nooit van de grond gekomen. Ik weet de meeste mensen onvoldoende te bereiken en ik ben er achter gekomen dat ik het ook helemaal niet in mijn eentje kan organiseren. Ik heb hier zeker hulp bij nodig. Hulp van enthousiste mensen die gelijk gestemd zijn. Dus lees jij dit nu en lijkt het je wat? Schrijf me gewoon aan en we zorgen voor een fantastische  story workshop. Ik word dan gewoon je coach!/ Bel me of mail me

+31(0) 642233166 email:  stichtingbando@gmail.com 

storytelling

It was a really nice idea and I still think so,

but unfortunately it never got off the ground. I do not know how to reach most people and I have discovered that I cannot organize it on my own. I definitely need help with this. Help from enthusiastic people who are in the same mood. So are you reading this now and do you like it? Just register me and we will provide a fantastic story workshop. I'll just become your coach! / Call me or email me

+31 (0) 642233166 email: stichtingbando@gmail.com 

Verhalenworkshop

Iedereen kan verhalen vertellen en het is echt leuk om tot een verhaal te komen

In het kader van mijn 60e verjaardag, vind ik het leuk om een bijzondere activiteit te gaan organiseren.

Hiervoor heb ik een programma voorbereid

Schatting: ongeveer 50 mensen, maar misschien worden het er wel 200 of nog veel meer.

 

Als voorwoord schreef ik op 9 aug 2017             (in eerste instantie voor mijn zoon Nando die vandaag  10 augustus 2017, 19 jaar is geworden) een stukje tekst over groeien. (zie bijlage)

 

Hoe groeien we?

Hoe groeien we op?

Hoe is hij opgegroeid?

En hoe groeien wij op?

Vragen die me niet verkeerd leken, want hoe vaak proberen we te groeien terwijl we geen centimeter vooruit komen?

We blijven dan stil staan in “pijnlichamen” waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen, maar waar we maar niet doorheen kunnen komen en echt in kunnen blijven steken.

 

Ik ben dus meer gegrepen door lichamen die helend zijn in plaats van pijn willen behouden. Met grote afschuw bekeek ik op 9 augustus verschillende voorbeelden van mensen die vandaag de dag nog steeds gestenigd worden. Die pijn die ik daar zag was vreselijk, maar vooral bij het horen van de stemmen van hen die wilden stenigen.   Ik ben erg blij met het verhaal van Jezus die eens een vrouw voorgeschoteld kreeg die door een paar mannen veroordeeld diende te worden om te gaan stenigen.(Johannes 8:1-11) Als antwoord ging Jezus toen een tekening maken in het zand en sprak zich uiteindelijk uit over de eerste steen die de mannen dan zelf moesten gaan werpen. Hiermee kwamen de belagers van de vrouw aan bij hun eigen pijnlichaam en haakten zo allemaal af en bleef de vrouw ongedeerd. Het is niet vreemd dat men in primitieve landen vaak niet goed met pijnlichamen om kan gaan. Dat zie je bij voetbal supporters, maar ook bij het grote smartlappen publiek. Mensen die graag eindelijk willen blijven lijden in hun pijnlichaam

09:00 – 10:00 Het gezamenlijk ontbijt

Graag neem ik jullie mee in mijn ontbijtgewoonte. Ik ben gewoon om een nieuwe dag te bedanken en dat is ook speciaal om met een grote groep te doen. Je staat op en begint de dag en als eerste zet je thee en koffie en eet je en drink je van wat er voorhanden is. Voor iedereen een gekookt ei met croysan, jam, zout, peper, afgebakken stokbroodje, boter en jus de rance. Afwijkende artikelen worden. Op mijn 60e verjaardag houd ik graag een speciale toespraak.

10:00 – 11:00 uitleg en rondleiding tentoonstelling ‘Stichting Bando’ en tentoonstelling ‘Nederland’

Graag wil ik iets vertellen over het ontstaan van stichting Bando en waarom het eigenlijk ontstaan is? Wat is stichting Bando en wat doet stichting Bando. Ik wil dit doen aan de hand van een tentoonstelling in het Bando-souterain, maar ook mogelijke locatie is het Seithofgebouw

11:00 – 12:30 workshop ‘combineren expressievormen in het overbrengen

van verhalen’

In deze workshop wil ik jullie kennis laten maken met de verschillende vormen van communicatie zoals ik die via stichting Bando voor ogen heb. We nemen 1 of meerdere thema’s en drukken dit uit op 4 verschillende manieren.

Bijvoorbeeld:

1 we laten zien wat onze lievelingskleur is en gaan in kleine groepjes samenwerken om ieders voorkeurskleur gezamenlijk uit te gaan drukken.

a)       Door woord

b)      Door klank

c)       Door beeld

d)      Door beweging

2 we laten zien wat ons lievelingsdier is en gaan in kleine groepjes samenwerken om ieders lievelingsdier uit te gaan drukken

Opnieuw door woord, klank, beeld en beweging

3 we laten zien van wat onze grote passie is en gaan dit in kleine groepjes uit werken

Opnieuw door woord, klank, beeld en beweging.

Na een uur volgt er een presenatie van een korte presentatie in een half uur.

12:30 – 13:30 lunch

Als Lunch wil ik een soep aanbieden, waarbij gekeken kan worden naar het leger des heils, misschien zelfs een samenwerking met de lunchvoorziening in het oude burgermeesterhuis van Rijswijk

Een heerlijke soep die mogelijk  door mijn vrouw Hannah gemaakt kan worden.

13:30 – 15:00 drie interactieve lezingen door mensen die ervaring hebben met het overbrengen van verhalen

Verhalenvertellers waar ik aan wil denken zijn:

Ruud Hollander

Jos Spanbroek (1937)

Jozef van der Berg (22-8-1949)

Henk Boerwinkel (Alkmaar 1937)

Godfried Beumers

Willem de Ridder

Dirk Tanghe

Erik Vos (3 mei 1929)

Nico ter Linden (26 juli 1936)

Yvonne Lucardie

Genovera Brouwers

Jolanda Smid (nicht)

Oud collega (oprichter verhalenfontijn)

Jan Zilverentand (goede vriend)

Liberty Veldstra

Iwan Szomoru

Jan Pijlman

Rita Verschuur

Sjoerd Veldkamp

Erik Vogel

Ik kan ze allemaal vragen of ze willen en kunnen komen, maar ik kan ze ook gaan opzoeken om hun thuis te gaan filmen en vervolgens een minuut te laten, iets dat ik dan kan  presenteren op  een groot scherm.

15:00 – 16:00 lichaamsbeweging

Een speurtocht met duidelijke pijlen en verschillende opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Het dirigentenstokje. Er is een dirigentenstokje dat telkens doorgegeven wordt met de opdracht om een beweging te laten uitvoeren. Dit kan zijn:

1)      Laten bewegen als apen

2)      Laten bewegen als voetbalsupporters

3)      Laten bewegen als uitbundig publiek

4)      Laten bewegen als zogenaamde hard werkende mensen die niets doen.

Belangrijk! Belangrijk is het dat er plezier wordt gemaakt in het bewegen.

16:00 – 18:00 eigen creativiteit, alleen of samen met anderen, iets voorbereiden voor na het diner

Voor de aanvang van het diner, bestaat er een onderdeel waarbij men iets gaat voorbereiden rondom het gegeven thema LIEFDE.

LIEFDE voorgesteld als een kracht van mensen die groei kan geven. LIEFDE als een onoverwinnelijke kracht die mensen niet langer meer van elkaar af drijft, maar mensen in werkelijke groei kan doen laten verkeren. Hierbij wordt afstand gedaan van HET GROTE IK of DE IJDELHEID  VAN HET ZELF.

Het symboliseert ons werkelijke doel van dit bestaan en legt ons uit over een groot mysterie van het menselijk leven.

Dit doet men op de volgende manier:

1)      Zoek zelf of samen met anderen iets waar je een grote mate van herkenning in kunt vinden.

2)      Zoek een vermaak waar een gemeenschap zich kan vermaken. (Geen leedvermaak of als onderwerp pijnlichamen) Denk aan klank en beweging in een eenheid.

3)      Bedenk een droom die je zult gaan verbeelden en waarin iets van je eigen passie en/of  ideaal gerealiseerd zal worden.

4)      Zorg voor het element SPANNING om je uiteindelijke doel in je na te spelen droom zult kunnen bereiken.

18:00 – 19:00 diner

Een eenvoudig diner met 3 gangen, maar met goede producten. Tijdens het eten wordt er muziek ten gehore gebracht. Mensen kunnen zich relaxen en vermaken. Voordat het diner gaat beginnen, een kort gebed van dankbaarheid, met de mogelijkheid voor iedereen om iets in het kort te delen.

19:00 – 20:30 ‘bonte avond’ met bijdragen van alle deelnemers, alleen of in groepjes

Zoveel mogelijk mensen delen van wat zij hebben voorbereid.

20:30 – 21:00 hapje/drankje, afsluiting

Napraten, nagenieten, eventuele vervolgafspraken en weer afscheid nemen.Story Workshop

Everyone can tell stories and it's really fun to come to a story

As part of my 60th birthday, I like to organize a special activity.

For this I have prepared a small program.

 

Estimation: about 50 people

 

As a preface, I wrote a piece of text on 9 Aug 2017 (initially for my son Nando, who became today 10 August 2017, 19 years). (see Appendix)

 

How do we grow?

How do we grow up?

How did he grow up?

And how did we grow up?

Questions that did not seem to me wrong, because how often do we try to grow while we do not get a centimeter?

We then stay silent in "pain bodies" that we all face, but we can not get through and really stay in.

 

 

 

 So, I'm more taken by bodies who are healing instead of keeping pain. With great horror, I watched several examples of people still stoned today on August 9th. The pain I saw there was terrible, but especially when hearing the voices of those who wanted to stone. I am very happy with the story of Jesus who once received a woman who had to be condemned by a few men to stone. (John 8: 1-11) In reply, Jesus then made a drawing in the sand and spoke Ultimately about the first stone that the men had to throw themselves. With this, the women's believers attacked their own painful body and hatched all the way and the woman remained unharmed. It is not strange that in primitive countries you can often not get well with painful bodies. You'll see that with football fans, but also with the big smart laughing audience. People who would like to finally stay in their pains

 

 

09:00 - 10:00 The shared breakfast

I would like to take you to my breakfast. I'm just thanking a new day and that's also special to do with a big group. You get up and start the day and first put tea and coffee and eat and drink what is available. For everyone a boiled egg with croysan, jam, salt, pepper, baked bread, butter and gravy. Different articles become. On my 60th birthday, I would like to have a special speech.

 

 

10:00 - 11:00 Exhibition and tour exhibition 'Bando Foundation' and exhibition 'The Netherlands'

I would like to tell you about the founding of Bando and why it actually originated? What is Bando Foundation and what does the Bando Foundation do? I want to do this by means of an exhibition in Bando-souterain, but also possible location is the Seithof building

 

 

11:00 - 12:30 workshop 'combining expression shapes in transferring

of stories'

In this workshop I want to introduce you to the different forms of communication that I have for the Bando Foundation. We take 1 or more themes and print this in 4 different ways.

For example:

 

1 We show what our favorite color is and work together in small groups to express everyone's preference color together.

a) ) by word

b) By sound

c) By image

d) By motion

2 we show what is our favorite animal and work together in small groups to express everyone's favorite animal

Again by word, sound, image and motion 

3 we show what is our great passion and work in small groups

Again by word, sound, image and motion.

After an hour, there is a presentation of a short presentation in half an hour.

12:30 – 13:30 lunch

As a lunch, I want to offer a soup, looking at the army of health, maybe even a collaboration with lunch in the Rijswijk old mayor's house

A delicious soup that may be made by my wife Hannah.

 

13:30 - 15:00 three interactive lectures by people who have experience in transferring stories

 

Storytellers I want to think about are:

Ruud Hollander

Jos Spanbroek

Jozef van der Berg (22-8-1949)

Henk Boerwinkel

Godfried Beumers

Willem de Ridder

Dirk Tanghe

Erik Vos

Nico ter Linden

Yvonne Lucardie

Genovera Brouwers

Jolanda Smid (niece)

Old colleague (founder story fountain)

Jan Zilverentand (very well friend)

Liberty Veldstra

Iwan Szomoru

Jan Pijlman

Rita Verschuur

Sjoerd Veldman

Erik Vogel

 

I can ask them all if they want and can come, but I can also look for them to film their home and after to do this I can present a minute on a big screen.

15:00 - 16:00 exercise

A search trip with clear arrows and various assignments to be performed. The conductor stick. There is a conductor stick that is repeated with the command to make a move. This may be:

1) Move as monkeys

2) Keep moving as football supporters

3) Keep moving as an exuberant audience

4) Move like so-called hard working people who do nothing.

 

Important! It is important to make fun of moving.

 

16:00 - 18:00 own creativity, alone or together with others, prepare something for dinner after dinner

Before the dinner, there is an element in which something is going to be prepared around the given theme LOVE.

LOVE presented as a power of people who can give growth. LOVE as an invincible force that no longer drives people apart but allows people to grow in real growth. This removes the "LARGE MYSELF" or the FIELD OF YOUR TOO MUCH PERSONAL OWN

It symbolizes our true purpose of this existence and expresses us about a great mystery of human life.

 

This is done in the following way:

1)      Search for yourself or with others, where you can find a great deal of recognition.

2)       Find an entertainment where a community can entertain. (No painbody) Think of sound and motion in a unit.

3)      Think of a dream that will imagine and in which something of your own passion and / or ideal will be realized.

4)      Ensure the element TENSION will be able to achieve your ultimate goal in your aftermath.

 

 

18:00 - 19:00 diner

A simple dinner with 3 courses, but with good products. During music, music is being heard. People can relax and entertain themselves. Before dinner begins, a short prayer of gratitude, with the opportunity for anyone to share something shortly.

 

19:00 - 20:30 'full evening' with contributions from all participants, alone or in groups

As many people as possible share what they have prepared.

20:30 - 21:00 snack / drink, closing

Conclussion talking and enjoyings afterwards, follow-up appointments and to say goodbye.

Korte verhalen workshop van stichting Bando

Alles kan een verhaal bevatten.

Maar ieder mens is natuurlijk ook een verhaal dat we kunnen volgen of juist niet volgen.

 

Ieder levend mens is ooit ter wereld gekomen en heeft een tijd door kunnen maken tot het moment hij momenteel is gekomen.

De mens kan communiceren en doet dat vaak met woorden, maar veel meer wordt er gecommuniceerd op een andere manier.

Hierbij kun je denken aan beweging, klank en beeld.

Bij elkaar 4 vormen om je als mens uit te kunnen drukken:

 

-          van wie je bent,

-          van wat je wilt

-          en van waar je het liefst naar toe wilt

Dit maak je dus nooit alleen maar duidelijk door middel van woorden.

·         Wanneer je bijvoorbeeld zegt dat je iemand opbelt namens Microsoft, dan hoeft dat dus helemaal niet zo te zijn.

·         Of wanneer iemand je verteld dat je iedere dag duizenden euro’s kunt verdienen, dan is dit veelal helemaal niet betrouwbaar.

·         Of wanneer je vanaf alle kanten door woorden gevraagd wordt om je te gaan beschermen en veiligheids producten van mensen te gaan kopen, hoef je dat dus helemaal niet nodig te hebben.

Mensen handelen maar al te graag met je door je de mooiste verhalen te vertellen die je maar beter niet kunt gaan geloven, gewoon omdat ze verteld worden vanuit een handelsoogpunt om aan jou geld te willen gaan verdienen.

 

We kennen misschien allemaal wel de uitdrukking van: “Goede wijn, behoeft geen krans”  (=iets wat goed is hoeft niet geprezen worden.) En daar is gelukkig iedereen het vaak wel mee eens.

Maar wat is het verhaal dan van “die goede wijn” ?  Waarom hoeft iets dat goed is, juist helemaal niet geprezen  worden?

En hoe zit dat met ons geloof?

-          Verkeren de  meeste mensen niet in de veronderstelling dat wanneer ze altijd voldoende geld van een ander kunnen ontvangen, zij het werkelijk goed hebben gedaan en nog steeds goed zullen doen?

-          Moeten we geloven in onze krachten waarmee we toevallig in staat blijken om altijd over voldoende geld te beschikken?

-          Of kunnen je stellen dat de mens uit het ene werelddeel vanuit deze gedachte gewoon iets meer geluk heeft kunnen krijgen dan de mens uit het andere werelddeel?

-          Toen mijn destijds rijke oom vernam dat ik getrouwd was met een hele bijzondere vrouw uit de Filippijnen, wilde hij de suggestie maken dat het mooie altijd van ver moest komen. Dat dit werkelijk zo bleek te zijn, bleek echter nooit vanuit mijn gedachte.

 

Wat is de essentie?

 

·         Het verhaal dat gemaakt gaat worden  wordt in maximaal 2 minuten voorgedragen (mag ook korter, maar niet langer) Het gaat om het kort en bondig delen van wat jij in als mens ergens in beleeft. Het maakt dus niet uit van welk onderwerp je kiest, wanneer je het maar zelf bedenkt.

·         Een vervolg kan zijn: de toevoeging van geluid, toon, klank en evt. muziek

·         De beweging die je verhaal kan illustreren. Wat heb je hier voor nodig? Je kunt je even verbeelden de eigen regisseur van je eigen stuk te kunnen zijn.

·         Het beeld, de achtergrond, de kleding, vermomming. Eventuele aanvullende illustraties. (kleurbepaling in te vullen)

 

Het gaat er vooral om dat de werkers aan een eigen verhaal, de ervaring gaan opdoen om via verschillende vormen van communicatie over hun verhaal leren na te denken en hier invulling aan gaan geven.

 

De opdracht: Een verhaaltje maken

1.       Je krijgt een A4 papiertje met ondergrond. Vouw het papier  in de lengte en leg de hoeken daarbij zeer precies op elkaar.

2.       Vouw het gevouwen papier  opnieuw in de lengte en leg de hoeken daarbij zeer precies op elkaar.

 

3.       Dit dus nog kleinere  formaat vouw je opnieuw in de lengte.

4.       Je plaatst bij de laatst gevouwen kant 2 nietjes vlak onder de vouwlijn

5.       Je knipt de andere 3 zijden een paar millimeter van de kant open.

 

6.       Op deze manier ontstaat er een boekje van in totaal 16 verschillende pagina’s waarvan een voorkant en achterkant en middenstuk

7.       Nummer de pagina’s: pagina 3 t/m 14

 

Nu heb je dus een klein leeg boekje gemaakt

Nu gaan we dus het verhaal maken.

We bedenken :

1.       Een titel

2.       Je naam

3.       Een onderwerp (evt. de foto van wp)

4.       handeling met of zonder confrontatie

5.       Een eind

Plaats op blz 1 de titel met voorbeeld+illustratie

Plaats op blz 2 en blz 3 je naam en datum

Plaats op blz 4 De eerste zin.

Plaats op blz 15 De laatste zin.

Plaats op blz4 t/m blz 14 de handeling met of zonder confrontatie.

Plaats mogelijke verwijzingen naar illustraties.

Short story workshop

of Bando Foundation

Everything can contain a story.

But every human being is of course also a story that we can follow or just don’t follow.

 

Every living person has ever come to the world and has been able to spend some time until the moment he has come.

Man can communicate and often does it with words, but much more is communicated in a different way.

Here you can think of movement, sound and image.

Together, 4 forms to express yourself as a human being:

 

      - of whom you are

      - of what you want

      - and from where you want to go

 

This will never make you

clear through words.

 

• For example, if you say that you are calling someone on behalf of Microsoft, then that's not necessarily the person really will be.

• Or when you someone will tell you that you can earn thousands of euros every day, this is usually not reliable at all.

 

• Or if you are prompted by words from all sides to protect yourself and buy safety products from people, you do not need to have it at all.

People are happy to talk to you by telling you the most beautiful stories that you can’t believe just because the stories were told from a commercial point of view to earn money.

 

We may all know the phrase: "Good wine, no need for a wreath" (= something that's good does not have to be praised.) And fortunately everyone agrees.

 

But what's the story of "that good wine"? Why does something that's right not necessarily be praised at all?

And what about our faith?

- Do not most people feel that when they can always receive enough money from someone else,

have they really done well

and will still do well?

 

- Should we believe in our powers that we happen to be able to always have enough money?

- Or can you say that man from one part of the world could just get more happiness from this idea than man from the other continent?

 

-When my wealthy uncle hear that I was married to a very special woman from the Philippines, he wanted to make the suggestion that the beautiful thing should always come from very far away. The fact that this really turned out to be true was never came from my mind.

 

What is the essence?

 

• The story to be made is presented in a maximum of 2 minutes (may also be shorter, but no longer). It's about the short and concise parts of what you feel like man in somewhere. It does not matter which subject you choose when you think about it yourself.

• Can be a follow-up: the addition of sound, tone, sound and possibly. Music

 

• The movement that can illustrate your story. What do you need here? You can imagine being the own director of your own piece. 

• The image, the background, the clothes, the disguise. Any additional illustrations.                    ( Coloring to fill in)

In particular, the workers are gaining their own story, gaining the experience of learning through different forms of communication about their story, and giving in tthe contain.

 

The exercise: Make a story

1. You get an A4 paper with a surface. Fold the paper in length and align the corners very accurately.

 

2. Fold the folded paper again in length and align again the corners very accurately on eachother

 

3. Fold this even more smaller format again in length.

 

4. Place 2 staples just below the fold line at the last folded side5. You cut the other 3 sides open a few millimeters.

 

6. In this way there is a booklet of 16 different pages, of which a front and back and middle section.

 

7. Number the pages: pages 3 through 14

 

Now you have made a small blank booklet

Now we are going to make the story.

We consider:

1. A title

2. Your name

3. A subject (Possibly the picture of wp)

4. An act with or without confrontation

5. An end

 

Place on page 1 the title with example + illustration

Place on page 2 and page 3 your name and date

Place on page 4 The first sentence.

Place on page 15 The last sentence.

Place on page 4 through page 14 the deal with or without confrontation.

Place possible references to illustrations.