Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Bandosofie

Bandosofie

Bandosofie is een nieuwe term in Nederland en is een leer die uitgaat van belangrijke voorbeelden in het levens, het gedachtegoed dat vertegenwoordigd wordt in stichting Bando en werd ontstond in 2012.

Er bestaat een eenheid die gezamenlijk gevonden kan worden. Er bestaat een geloof dat we met z'n allen kunnen geloven en er bestaat een kracht die groter is dan alles bij elkaar en die heel erg dichtbij kan zijn.

Bandosofie gaat er vanuit dat verschillende krachten elkaar op een positieve manier kunnen aantrekken en goed met elkaar samen kunnen werken.

Een liefdevol thema zal dan een hoog en duurzaam product kunnen leveren wanneer het vanuit verschillende geoefende vormen van kunst gestalte zal krijgen en vaak op onverwachte momenten een zeer belangrijke handreiking zal hebben. 

De enige voorwaarde zal zijn de openstelling tot elkaar en de acceptatie van een gezamelijk doel en een gezamelijk geluk. Wanneer bijvoorbeeld de een in het geld (de heb) zal zijn en de ander in de liefde zal zijn, zal het nimmer samen kunnen gaan. Dit is dan ook de meest belangrijke tweedeling die er te vinden is.

 

Bandosofie

Bandosofie is a new word in the Netherlands and is a doctrine that emanates from rich examples of life, the word was created in the year 2012,

There is a unit that can be found jointly. There is a belief that we all can believe and there is a power greater than all together and yet also very close to his.

Bandosofie assumes that different forces together in a positive way to attract and really work well together.

A loving theme will be a high and sustainable product can deliver when practiced  different forms of art will take shape together and often on unexpected moments will have a very significant assistance in every realy  lovely life.

The only requirement will be opening up to each other and the acceptance of a common goal and a shared happiness. For example, if the one in the money (I) will be and the other will be, it will never be in love  together.

Over geloof:

We geloven in God als de speciale vertaling van het woord Liefde.

About faith:

We believe in God as te special translation of the word Love

Misverstand:

Vaak kunnen er misverstanden bestaan omtrent verhalen die enkel konden dienen om er uiterlijke rijkdommen mee te vergaren. Zelfs in arme landen waar men amper te eten heeft, eist men vaak van "de gelovigen" om een grote tol te betalen, terwijl de leiders zich werkelijk als zeer welgestelde burgers te goed wilden doen aan luxe artikelen. Dit principe is ver verwijderd van werkelijke medemenselijkheid en werkelijke liefde en speelt huichelarij in de hand.

misunderstanding:

Often there are misunderstandings about stories that could only serve to make external resources to gather them.
Even in poor countries where people barely eat, often demands of "the faithful" to a large toll, while the leaders are really as very wealthy citizens would do credit to luxury items. This principle is far from true humanity and true love and playing hypocrisy in hand.

Combinatie werelden

We leven ons leven in vertrouwen in iets. Wat we zullen vertrouwen is afhankelijk van wat we  willen volgen of willen kiezen.

Eerst zijn dat altijd je ouders of verzorgers, maar later ook de meesters en juffen voor de klas en de mensen met wie je om zult gaan. Uiteindelijk zijn er mensen die voor velen spreken en dan hun stem willen laten horen of anders samen met elkaar snaarinstrumenten willen spelen of op trommels willen slaan.

Combination worlds

We live our lives in faith in something. What we will trust depends on what we want to follow or want to choose.
Oast are always your parents or guardians, but later the masters and teachers for the classroom and the people you're going to. Ultimately, there are many people who speak and then their voices heard, or otherwise cooperate with each other stringed instruments like drums to play or save.

 

 

Het volgen van foute voorbeelden

Niet veel mensen zullen zich beseffen dat we meer konden overnemen van foute voorbeelden dan dat we ooit zullen vermoeden. Al kan je nog zo met onwetende geest roepen dat jij je eigen weg zal volgen, is het met je onbewuste geest vaak geheel anders gesteld.

Wanneer we accepteren dat iemand grote liefdeloze onzin zal spreken, zal men dit zeker niet als waarheid mogen aanmerken. Toch doen mensen dat keer op keer, al is het dan onbewust.

Het wordt helaas vaak liefde genoemd en ook helaas wel God. "In naam van een onduidelijke God" werden verschrikkelijke dingen ten uitvoer gebracht. Denk bijvoorbeeld eens aan Adolf Hitler. Een ware geesteszieke aan het hoofd en velen volgden net zo gestoord. Een door zijn omgeving gevormd antimens die nooit een echte vorm van werkelijke liefde had kunnen ontvangen. Deze man was zeker geestesziek en had heropvoeding moeten krijgen met aandacht voor zijn grote problematiek. Het overprijzen van een mislukking is hier zeker als boemerang gaan werken. Hoe kan iemand er toe over gaan om een zwaar gestoorde Gek te volgen? De beelden van Leni Riefenstahl, een zeer ontspoorde chineaste, waren vreselijk. Zij bleek eveneens het spoor volledig kwijt te zijn en wist uiteindelijk niet meer wat ze nog werkelijk kon volgen. Haar beelden tonen ons beelden van iets dat we dus beter niet kunnen volgen.

 

Een kunstenaar zal dan ook nooit de volger mogen worden van een ander mens, maar juist degene die zich blijvend zal mogen afvragen of hij wel het juiste zal verkondigen en met deze kwetsbaarheid zijn of haar weloverwogen visie aan zijn publiek kan gaan toevertrouwen.

Laten we maar eens gaan kijken naar het woordje geloof van onze slechte voorbeelden. Was bijvoorbeeld Hitler  aangesloten bij de een of ander geloofsovertuiging? We vinden zeker veel teksten omtrent het geloof van Nazis en de Jezuiten.

Vele mensen lieten zich helaas verleiden tot de zeer foute Nazi-gedachte.

Naamgeving

Een naamgeving is echter een serieuze zaak. Dit kunnen we overal terug vinden. Zelfs in de Joodse Traditie zal men hier enige weet van mogen hebben. De diverse naamgevingen vormen dat ook een belangrijk besef om een verhaal goed te kunnen begrijpen.

Kijken we bijvoorbeeld even naar het boek " De Bijbel"  dan komen we verschillende belangrijke namen tegen die zeker een uitleg geven aan de ontsaansgeschiedenis.

Slechts 4 voorbeelden van de 4 eerste mensen wil ik hierbij even noemen:

  1. Adam = mens / human
  2. Eva = Moeder van alle levenden
  3. Kai = schepsel
  4. Abel = niets, lucht

Vooral de laatste betekenis van Abel, zal mensen toch op zijn minst een vraagteken mogen doen opwerpen.

Maar nu even over de naamgeving van iemand die dus aanvankelijk "Herder"  zou moeten worden genoemd, maar helaas de zeer verbasterde naam Hitler kon worden toebedeeld.

We gaan even terug naar zijn vader die de naam Hitler had kunnen dragen en een ogewensd kind bleek te zijn.

Dat onwettige kind was van een zekere Maria Anna Schicklgruber en haar buurjongen de arme Joodse molenaar Johann Georg Hiedler. Maria Anna wilde niet dat Johann de vader zou worden en gaf haar kind de achternaam van haarzelf mee. (Shicklgrruber dus)

Maar onder de druk van een boze oom werd de naam dus weer veranderd, maar helaas werd er een kantoorfout gemaakt.

En werd dus de naam Hiedler verranderd in Hitler. Dus van een naam die letterlijk "herder" betekend.

 

Het rentmeesterschap

Een rentmeester is een beheerder van Gods gaven die uit 4 kunsten kan bestaan.

Dit zijn:

  1. de kunst van het woordgebruik (toneel), 
  2. de kunst van de lichaamstaal of beweging (de dans),
  3. de kunst van de klank (de muziek) en
  4. de kunst van duurzame beelden (beeldende kunst) waarmee we ons kunnen leren uit te  drukken. 

Via de Goddelijke wetten zijn wij verplicht tot  saamnhorigheid en harmonie. Deze wetten vereisen volledige overgave en onderwerping.

Hier kan geen plaats bestaan voor ijdelheid, slimme truucjes of maniertjes. Geen mens kan via slimme truucjes of maniertjes een plaats verkrijgen als rentmeester  in de allesomvattende geest van God die werkelijke liefde voor staat.

Bron: www.stichtingbando.nl  of bandosofie.jouwweb.nl.