Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » Bewustwording

Bewustwording

Er bestaan 4 sleutels tot bewustwording

 

Sleutel 1:

Je te gaan realiseren dat je leven hier op aarde is met een heel belangrijk doel. En dat dit doel onze inhoud en onze bestemming in kan houden. We zijn hier dan dus niet voor niets, ook al denken we mismaakt te zijn of niet perfect. En dachten we me misschien wel in onze geest werkelijk nergens meer voor te kunnen deugen. Nee, als het er op aan komt, zijn we hier allen met een heel belangrijk uniek doel waar we werkelijk waarde aan moeten schenken. Mensen zijn hier geen van allen zonder een bijzondere inhoud en ons werkelijk te zullen gaan realiseren dat deze inhoud werkelijke liefde is, mag onze ziel openen tot het besef van de eerste sleutel die we kunnen gaan ontgrendelen. We kunnen dan begrijpen dat we vanuit werkelijke liefde voor de gelijkenis der liefde Gods zijn gemaakt. We mogen ons daarbij gaan realiseren dat: a) enkel de hebzucht van geld ons nimmer gelukkig kan maken (waardeloos, onbruikbaar geld' waarvan het Bijbelverhaal spreekt m.b.t. Judas) b) Dat heel veel willen weten en superintelligent te zullen zijn, ons nooit voldoende inhoud zal doen geven, c) Dat de filosofie die zich bezig wil houden met begrippen van goed en slecht, werkelijk nooit toereikend genoeg zal kunnen zijn om ons werkelijk het gevoel van inhoud te kunnen geven en dus nimmer de wetenschap ons uitkomst zal kunnen bieden tot een goed werkelijk wezenlijk besef. Geschiedenis: Kijk naar de betekenis van het woord Ethiek en concludeer dus gewoon maar eens dat de oude Grieken, met welke wijsheid en inzicht zij je ook dachten te kunnen zijn, je nooit ofte nimmer voldoende inhoud kunnen geven van het werkelijk ZIJN in LIEFDE of ZIJN in GOD.  Dit is als gegeven voor alle briljant voelende Gymnasiumstudentjes. Zij zullen dus nimmer voldoende uit dergelijke kennis kunnen halen. d) De bevrediging om mooi te kunnen zingen of muziek te kunnen maken, zal nooit voldoende kunnen zijn om als enige inhoud te kunnen zijn. Denk hierbij maar eens naar Mozart die ondanks het feit een wonderkind te zijn, hier onvoldoende uit kon halen of anders aan het tegenwoordige wonderkind LANG LANG, een Chinese jongen die zich kon ontwikkelen tot een van de allergrootste muzikanten van dit moment. Maar ook voor Lan Lang geldt dat niet uitsluitend muziek hem het allerhoogste besef zal kunnen geven en daarmee vrij kunnen maken van zonde of enige pijnlichaam. Niet voor niets zien we bij de Chinees LANG LANG dat hij werkelijk een boekje open wilde doen over zijn vreselijke pijnlichaam. e) Dat geen GODS of GODEN aanbidding met de bijbehorende afgodsbeeldjes je enig inzicht van de inhoud des levens zal kunnen geven.

 

Sleutel 2:

 Je te gaan realiseren dat jijzelf echt niet zo perfect bent zoals je misschien wel eens zal willen denken vanuit ijdelheid. Je wilt dan immers altijd de ander ermee de ogen doen uitsteken met vormen van macht en wellust. Denk dan maar eens aan die koning die eens een supergroot beeld liet ontwerpen waar een ieder voor moest bidden. En denk dan dus vooral aan degenen die dit weigerden en toen zonder pardon in een veel te warm opgestookte oven werden gesmeten. Dit voorbeeld is te lezen in boek DANIEL (oude testament) Maar de mensen die niet naar die onzin wilden luisteren bleven ongedeerd zoals zelfs een kind zal kunnen begrijpen. Dus je kunt je als mens doen verbeelden dat je vreselijk goed, slim en geweldig zal zijn, dat er werkelijk niemand zo goed zal kunnen zijn als jij. Gewoon omdat jij alles zo geweldig met behulp van je computertjes of wetenschap aan de weet zal zijn gekomen. Het zal je werkelijk nooit de garantie kunnen geven om vrij van zonde of pijnlichamen te zijn. Geen enkele menselijke gave of wonderdokter, zal je kunnen vrijkopen of vrijmaken van zonde. Een man die zich tot zeer grote rijkdom zal hebben doen vergapen, zal zich niet zelden dienen te richten tot bevrediging van op de meest primaire manier. Hij zal hier dus geen enkele rekenschap willen houden met zonde of oneerbiedigheid. We kunnen hierbij denken aan een man van grote hoogmoed die in een oud verhaal een vrouw van een tweeling deed bevruchten zonder dat hij zichzelf dit wilde doen beseffen. Dus realiseer je maar dat de mens 2 naturen zal hebben: De ene natuur is die van werkelijke 1) oprechtheid, 2) goedheid, 3) schoonheid, 4) vriendelijkheid en 5) moed en de andere natuur is die van: De mens die altijd oorlogje wil spelen als een ware strijd tussen rede en lust. Overal ter wereld zal men deze strijd in de mens kunnen zien en doen erkennen. De 2e sleutel is dus inzicht in ons werkelijke mens-zijn waarmee we helaas vaak niet in staat zijn om zelf te doen van wat goed voor ons is. We zijn door de aanwezigheid van onze lusten en verlangens veelal niet in staat om werkelijk te zien van wat goed voor ons is. We hebben dus een goede spiegel nodig van iets of iemand die zeer met ons begaan is en die ons zelfs heeft gemaakt en ons tot menselijk doel wil vervullen in het mensleven. We zijn dus niet van wat we vaak denken te zijn, maar we zullen wel zijn waar we vanuit Gods liefde voor bedoeld zijn.

 

Sleutel 3:

De 3e sleutel is je te gaan realiseren dat er een Godmens heeft bestaan die ons werkelijk als leermeester kan zijn. Een vraagbaak voor letterlijk al je vragen en die je uitsluitend zal antwoorden op de vragen die voor jou relevant zullen zijn. Vanuit een mens-zijn heeft de gevallen mens hier immers geen enkele kijk meer op? Er is dus lange tijd geleden een boek ontstaan die over deze leermeester God vertellen kan en graag je meest ideale gids en ware coach wil zijn. Momenteel loopt ons land over van mensen die zich coach willen voelen, maar wie volgt er werkelijk een coach die hem niet in de steek laat omdat het geld op is geraakt? Welke coach bekommert zich blijvend met werkelijke liefdevolle aandacht voor je? Of welke coach spreekt vanuit vele eeuwen het allermeest geprezen leerboek des levens? Te accepteren dat deze wijsheid niet zomaar is en wel ter degen het meest kostbare op aarde is, heeft keer op keer het allergrootste bewijs geleverd. Heeft talloze werkelijke wonderen verricht, zonder hiermee ook maar een moment te willen koketteren. Integendeel zelfs. Hoe wars was deze God tegenover werkelijke bedriegers op heilige grond tegenover het begerige geld dat zij wilden verdienen met zeer valse en schijnheilige leuzen? Nee, de Heer liet ons zien hoe hij hier juist van walgde. Hij zag dergelijke praktijken als een van de aller grootse zondes en pijnlichamen waar de mens mee verdorven kon worden. Door Christus werden wij verlost om nog langer slaaf te zijn van de valse mens die zijn macht misbruikt. God kan de werkelijke liefdevolle redelijkheid weerspiegelen. Hij is zelfs gestorven voor de mens en met het sterven van een tarwekorrel en vervolgens te ontboezemen met veel vrucht en rank. Hij is onze Heer en onze werkelijke Vader God. En wij hebben als mensen de mogelijkheid gekregen om Zijn Woorden tot ons te nemen die ons kunnen leiden. De werkelijke bewustwording van dit gegeven is de 3e sleutel die je van grote geestelijke rijkdom kan voorzien.

 

Sleutel 4:

Dit is de realisering dat je zult zijn in opstanding. Dat je leert zien dat alles werkelijk om het samengaan zal gaan. Samengaan in een gezamenlijke liefde die je samen zult mogen eten. Hierin vinden we dus uiteindelijk de ware opening van Gods heilzaam plan in Gods Economie. In deze economie leert men elkaar niet langer te veroordelen omdat mensen daar domweg niet toe in staat zullen zijn. Wij leren luisteren naar de werkelijke liefde of waarheid van het plan Gods dat werkelijk de bedoeling van het menselijk leven zal onthullen. Hiermee openen we dus de meest geweldige ontdekking die een mens kan overkomen. Het koninkrijk Gods kunnen wij werkelijk binnen treden. En dit ervaar ik als een werkelijke zegen. Maar niet enkel de woorden zullen er toe doen, vooral ook de daden die we echt zullen gaan leven. We kunnen in de wereld onmogelijk woorden aannemen wanneer de daden in tegenspraak zullen zijn. Of wanneer daden geheel zullen worden genegeerd. We kunnen hierbij denken aan werkwoord JUDASSEN of ons gewoon even laten onderwijzen over de betekenis van het ware woord indien wij dit  zullen negeren, zoals bijvoorbeeld  JUDAS zijn Meester ontrouw kon zijn voor een weg te gaan van eigen gewin kunnen we zeker er van zijn dat Satan hier in het spel kon zijn. Wij zullen ons dus aan bepaalde Goddelijke regels moeten gaan houden door volgens de gegeven voorbeelden er werkelijk naar te kunnen leven. (lees 1 Korintiërs 10) 1. ethiek

  de ethiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [eˈtik] vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is Voorbeeld:   `medische ethiek`Synoniemen:   moraalfilosofie, zedenleer ...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ethiek


 2. Ethiek

  Ethiek Ook wel praktische filosofie genoemd. Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of slecht wordt beschouwd, maar vooral om de
  Gevonden op http://www.cogem.net/index.cfm/nl/qa/termen-begrippen/begrip/ethiek


 3. Ethiek

  tak van filosofie die zich bezig houdt met de vraag welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke niet. Binnen het christendom bestaat een uitgebreide eigen discipline van de christelijke ethiek.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068


 4. ethiek

  Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. De hedendaagse ethiek baseert zich in de regel op de drie uitgangspun
  Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1103


 5. Ethiek

  Discipline die zich richt op de praktische vragen van het leven. Hoe wij moeten handelen wordt geprobeerd te beantwoorden door middel van een stelsel van normen en waarden. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: mag je nooit een mens doden? Zijn waarden relatief? Is vlees eten slecht? Etymologie èthos (gr) = voortkomend uit zeden, gewoonte
  Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/ethiek.html


 6. Ethiek

  praktische wijsbegeerte die handelt over wat goed en kwaad is
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635


 7. Ethiek

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: Ethica, v. [geen meervoud] zedeleer, leer der deugden.
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm


 8. ethiek

  zedenleer; praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664


 9. ethiek

  Het nadenken over wat wel en wat niet zou mogen, wat wel en niet goed of verantwoord is.
  Gevonden op http://www.ursula.nl/anw/b-weten.htm


 10. Ethiek

  Wetenschap van wat goed en kwaad is.
  Gevonden op http://www.kiesbeter.nl/algemeen/begrippen/


 11. ethiek

  de wijsgerige bezinning op het zedelijk leven van de mens(''Wat is goed en wat moet ik doen?'')
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ethiek


 12. ethiek

  reflectie op de moraal Gebruikt voor: ethische reflectie ethische theorieën Meer specifiek: medische ethiek Minder specifiek: filosofie Zie ook: morele oordeelsvorming normen en waarden politie en ethiek taoïsme
  Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9532


 13. ethiek

  reflectie op de moraal Gebruikt voor: ethische reflectie ethische theorieën Meer specifiek: medische ethiek Minder specifiek: filosofie Zie ook: morele oordeelsvorming normen en waarden politie en ethiek taoïsme
  Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9533


 14. ethiek

  •een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ethiek


 15. ETHIEK

  1) Bezinning op het ethische 2) Innerlijke gezindheid 3) Leer van de zeden 4) Leer van goed en kwaad 5) Moraal 6) Moraalwetenschap 7) Moraal fylosofie 8) Moraalfilosofie 9) Moraalfilisofie 10) Plichtenleer 11) Praktische wijsbegeerte 12) Zedelijke begrippen 13) Zedelijke motivering 14) Zedelijke wijsbegeerte 15) Zedeleer 16) Zedenkunde 17) Zedenlee
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ETHIEK/1


 16. ethiek

  zedenleer, onderdeel van de filosofie dat in termen van `goed’ of `slecht’ het menselijk gedrag normeert en codes vaststelt; medische ~, complex van gedragscodes die de uitoefening van het medische beroep bepalen; verpleegkundige ~, idem van het verpleegkundige beroep.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967


 17. ethiek

  Zedenleer, moraalfilosofie. Het praktische deel van de filosofie dat zich bezighoudt met de bestudering van de zeden en probeert vast te stellen wat goed is en wat slecht. De ethiek kan beschrijvend zijn of normatief en in dat laatste geval stelt ze normen, voorschriften en wetten op. De normatieve ethiek probeert dus vragen te beantwoorden als: '
  Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3775


 18. Ethiek

  filosofische leer van het goede handelen of goede leven, reflectie op de moraal.
  Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html


 19. Ethiek

  Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en conse
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren. Het stellen van vragen over ethiek is natuurlijk geen monopolie van de filosofie. Ook in andere studiegebieden zoals politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie is ethiek soms onderwerp van discussie.

In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. Hoewel in de omgangstaal ’ethisch’ in de betekenis van ’moreel’ wordt gebruikt, gaat het om twee verschillende gebieden: ’moraal’ is het zedelijk handelen zelf, terwijl ethiek de studie ervan is. Er zijn drie kennisgebieden waarin ethiek een belangrijke rol speelt: de wijsbegeerte, de theologie en de medische wetenschap. De term ’ethiek’ wordt soms in engere zin gebruikt om te verwijzen naar de ethische principes van een bepaalde traditie, zoals de christelijke ethiek of de ethiek van een bepaalde filosoof. In dit artikel wordt ethiek uitsluitend in de filosofische betekenis gebruikt.

Ethiek kan daarnaast ook descriptief of prescriptief zijn. Bij het bestuderen (en beschrijven) van moraal zonder zelf een moreel standpunt in te nemen spreken we over descriptieve ethiek. Daarnaast kunnen ethici zelf ook standpunten uitdragen en verdedigen, wat we als prescriptieve ethiek definiëren. Verder bestaat ook nog de meta-ethiek die zich bezighoudt met de vraag wat een ethische waarde is.


 1. religie

  de religie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [reˈlixi] Verbuigingen:   religie|s (meerv.) het geloof in God of in goden Synoniem:   godsdienst ...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/religie


 2. religie

  godsdienst
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm


 3. Religie

  Lat. regionen (religio), (gemoedsbezwaar, godsdienstig bezwaar, plichtbetrachting, godsvrucht, geloof, godsdienst) van relegere (weer bijeen leze, opnieuw doorlopen, telkens overwegen, van re-(wederom) + legere (lezen). Het woord religie komt uit het Grieks en betekent net als het woord yoga herverbinding. Het nodigt de mens uit tot herverbinding o
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10252


 4. Religie

  Onder religie (Religare, Latijn voor verbinden) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord `religie` op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht of manifestat
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248


 5. religie

  godsdienst
  Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1535


 6. Religie

  Let op: Spelling van 1858 religio, Lat., réligion, Fr., de godsdienst, godsvrucht; geloof, geloofsstelsel, geloofs- en deugdenleer; ook naauwgezetheid. Religiëus, réligieux, Fr., godsdienstig, vroom, godvruchtig, naauw-gezet
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608


 7. Religie

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), godsdienst, geloofsleer; leer der deugd; godsvrucht; belijdenis.
  *...GIEUS, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (...zer, -st), godvreezend, godvruchtig, godsdienstig; vroom, naauwgezet; hij heeft die zaak - (gemoedelijk) behandeld.
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm


 8. religie

  [zelfstandig naamwoord]• de leer van het geloof
  vb:welke religie heeft hij?
  synoniem: godsdienst
  zelfstandig naamwoord: re-li-gie
  de religie
  de religies

  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_R/W5122.HTM


 9. religie

  eredienst, geloof, godsdienst
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/religie


 10. religie

  •een godsdienst.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/religie


 11. RELIGIE

  1) Eredienst 2) Godsdienst 3) Geloof 4) Godsvrucht 5) Geloofsstelsel 6) Geloofsleer 7) Leer der deugd 8) Leer
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RELIGIE/1


 12. religie

  Een meestal al eeuwen lang bestaand stelsel van verhalen, rituelen en gedragsvoorschriften, gebaseerd op een geloof in een God, of Goden, en meestal ook in een bovenaards voortbestaan na de dood. De vier grote hedendaagse religies zijn Jodendom , Christendom , Islam en Hindoeïsme . De eerste auteur van dit hoofdstuk, de oud-hoogleraar Pieter
  Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9806


 13. Religie

  Zie Godsdienst.
  Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

 1. religieus

  religieus bijv.naamw.Uitspraak:   [reliˈxjøs] horend bij een godsdienst Voorbeelden:   `religieuze stromingen`, `religieuze muziek` ...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/religieus


 2. Religieus

  Bijvoeglijk naamwoord Van religie, dat van het latijn re-ligere afkomstig is, dat zoveel betekent als her-verbinden, het opnieuw leggen van een band. Iemand die religieus is weet zich verbonden met iets dat het gewone alledaagse en waarneembare overstijgt.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068


 3. Religieus

  (1) algemene naam voor kloosterling(e);
  (2) tot de religie behorend of daarvan getuigend.
  Zie ook: roeping, orde, congregatie.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694


 4. religieus

  [bijvoeglijk naamwoord]• eigenschap van iemand die in god gelooft
  vb:zijn moeder is erg religieus, ze gaat vaak naar de kerk
  synoniem: gelovig
  bijvoeglijk naamwoord: re-li-gi-eus
  religieuzer

  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_R/W5623.HTM


 5. religieus

  godsdienstig, godvrezend, vroom kloosterling
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/religieus


 6. religieus

  •te maken hebbend met religie.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/religieus


 7. RELIGIEUS

  1) Devotioneel 2) Extatisch 3) Gelovig 4) Godsdienstig 5) Godvruchtig 6) Godvrezend 7) Geestelijk 8) Kerkelijk gezind 9) Kerkelijk 10) Kerks 11) Persoonsbenaming 12) Regulier 13) Vroom
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RELIGIEUS/1
 1. rede
  de rede zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈredə] 1) tekst die je voor een groep mensen uitspreekt Verbuigingen:   rede|s (meerv.) Voorbeelden:   `een rede houden`, `afscheidsrede`Synoniemen:   redevoering, toespraak iemand in de rede val...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rede


 2. rede

  Het geestelijke vermogen van de mens, dat zich niet alleen richt op oorzakelijke, discursieve kennis, maar op de diepere samenhang van de dingen en de gebeurtenissen. De rede is van hoger orde dan het verstand. Vooral Kant heeft een scherpe omschrijving gegeven van de rede (Vernunft) en de activiteiten ervan. De rede richt zich niet direct op de o
  Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3884


 3. Rede

  Ankerplaats, aanlegplaats van een vaartuig
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407


 4. Rede

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: (B.
  ~N), v. (-n), gesprek; vertoog; aanspraak, toespraak, verhandeling; [iemand] in de - vallen, hem beletten voort te gaan met spreken; de deelen der - of -deelen, de tien soorten waarin de woorden eener taal verdeeld zijn.
  ~, v. [geen meervoud] denkvermogen, oordeel, gezond verstand, vernuft.
  ~GE
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm


 5. rede

  [zelfstandig naamwoord]• woorden waarmee je een groep mensen iets vertelt
  vb:we luisterden naar de rede van de professor
  • hem in de rede vallen [niet uit laten spreken]
  synoniem: toespraak

  vermogen om te denken en te begrijpen
  vb:met behulp van de rede, kun je argumenten b
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_R/W5619.HTM


 6. rede

  VOC - Personeel en organisatie : veilige ligplaats bij land voor schepen.
  Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/po.html?of=100


 7. rede

  oratie, redevoering, toespraak, voordracht denkvermogen, logos, ratio, verstand ree
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rede


 8. rede

  •een formele toespraak. •een ankerplaats buitengaats. • redenaar • rederij
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rede


 9. Rede

  Ree
  Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/nautical/


 10. REDE

  1) Argument 2) Aanspraak 3) Aanlegplaats 4) Ankerplaats 5) Ankerplaats buiten de haven 6) Bewustzijn 7) Billijkheid 8) Begrip 9) Betoog 10) Brein 11) Buitenhaven 12) Betoog met verstand (crypt.) 13) Bent u vatbaar voor dit betoog (crypt.) 14) Denkvermogen 15) Discours 16) Datgene wat een mens doet handelen (crypt.) 17) Dient met verstand te worden
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REDE/1


 11. Rede

  Plaats bij een haven waar een schip buiten de kade voor anker gaat. Zie ook off shore, to anchor
  Gevonden op http://www.travecademy.nl/extratools/woordenboek/item.php?id=2824


 12. Rede

  Plaats bij een haven waar een schip buiten de kade voor anker gaat. Zie ook off shore, to anchor
  Gevonden op http://www.travecademy.nl/extratools/woordenboek/item.php?id=2824


 13. rede

  Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; reeds (848, 16v)
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11096


 14. Rede

  De rede of ratio is een menselijk denkvermogen. Het begrip rede heeft verschillende betekenissen: De filosofische stroming van het rationalisme hecht veel waarde aan de rede. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme. Deze kwestie gaat over de bron van kennis: de ratio of de (zintuiglijke) ervaring. De beoefening van de rechtsw
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rede


 15. Rede

  [ankerplaats] - Een rede is een ankerplaats voor de kust een haven waar schepen voor anker kunnen liggen. Een rede kan kunstmatig aangelegd zijn middels steigers of dijken of natuurlijk zijn ontstaan. Natuurlijke redes bieden een schuilplaats voor stormen. Ankerplaatsen zijn bedoeld voor schepen die wachtende zijn om een ha
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rede_(ankerplaats)


 16. Rede

  [haven] - {Hoofding te beoordelen} == Toegevoegd 09/06 te verwijderen vanaf 23/06 == === Toegevoegd 09/06: Deel 1 === === Toegevoegd 09/06: Deel 2 === === Toegevoegd 09/06: Deel 3 === ...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rede_(haven)


 17. Rede

  [Suffolk] - Rede is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied St. Edmundsbury, in het Engelse graafschap Suffolk met 160 inwoners. ...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rede_(Suffolk)

De rede of ratio is een menselijk denkvermogen. Het begrip rede heeft verschillende betekenissen:

 1. Het vermogen dat begrippen voortbrengt.
 2. Het geheel van gevoel, verstand en 'rede' in de eerste betekenis
 3. Een voordracht over een of andere onderwerp worden bedoeld, zie verder redevoering.

De filosofische stroming van het rationalisme hecht veel waarde aan de rede. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme. Deze kwestie gaat over de bron van kennis: de ratio of de (zintuiglijke) ervaring.

De beoefening van de rechtswetenschap wordt wel ars aequi et boni genoemd, dat vrij vertaald wordt als de kunst van het redelijke en billijke. Letterlijk betekent het de kunst van het rechtvaardige en het goede, waarbij rechtvaardigheid een subcategorie van redelijkheid is.

rede-zie ook: geschiedenis


 1. lust

  de lust zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [lʏst] Verbuigingen:   lust|en (meerv.) 1) verlangen om iets te doen of mee te maken Voorbeeld:   `Nu ik de trailer heb gezien, is alle lust om naar deze film te gaan me vergaan.`Synoniem:   zin 2...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lust


 2. Lust

  Lust of seksuele begeerte is het verlangen iemand `te nemen` dat wordt opgeroepen door iemands lichaam, geur of stem.
  Lust is vergelijkbaar met watertanden. Je ruikt zoute drop en het speeksel loopt je on de mond. Zonder iets in je mond te hebben proef je het al een beetje. Zo kunnen iemands billen je aandacht trekken en je in gedachten je hande
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10509


 3. Lust

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [bijvoorbeeld] ), gewaarwording van genoegen of genot; het is een - dit te zien; genoegen, iets met - doen.
  ~, (-en), trek, begeerte, vermaak, verlangen; behagen (in); ik heb er geenen - toe; hartstocht; men moet zijne -en bedwingen; zijne -en boeten, zijne hartstochten bevredigen; [figuurlijk] zijnen
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm


 4. Lust

  Let op: Spelling van 1914 In Suriname gebruikelijk woord voor de sterke neiging van zwangere vrouwen om het een of ander, dikwijls de vreemdsoortigste dingen, te eten. In dien specialen zin was ook in Nederland dit woord eertijds gebruikelijk: ‘lust der bevruchter vrouwen’, ‘vrouwen die dragen kint.... die den lost hebben so groot na z
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

 5. lust
  animo, gading, meug, vocatie, ambitie, genegenheid, geneigdheid, genie, goesting, neiging, trek, verlangen, zin, zinnigheid libido, begeerte, drift genot, liefhebberij, plezier, verrukking, vreugde smaak
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/lust


 6. LUST

  1) Aandrang 2) Aandrift 3) Aanvechting 4) Ambitie 5) Animo 6) Begeerte 7) Belustheid 8) Bevlieging 9) Bluf 10) Bezieling 11) Begeren 12) Dorst of trek 13) Drift 14) Dispositie 15) Dorst 16) Energie 17) Eetlust 18) Eerzucht 19) Fut 20) Geer 21) Geilheid 22) Graagte 23) Grei 24) Goesting 25) Genot 26) Genoegen 27) Genieting 28) Geneigdheid 29) Genege
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LUST/1


 7. Lust

  woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) zin, trek, plezier.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859


 8. Lust

  Lust is het verlangen om een behoefte te bevredigen. Vaak wordt het in beperkte zin gebruikt voor het verlangen naar seksualiteit. Wanneer de lust betrekking heeft op iets anders wordt het woord waar het om gaat er dikwijls voorgeplaatst, zoals eetlust, werklust enzovoorts. In het Duits betekent het woord `Lust` eveneens zoiets als `ergens bijz...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lust


 9. Lust

  [album] - == Tracklist == ...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lust_(album)

Betekenis ' lust '

Je hebt gezocht op het woord: lust.


lust(de; m)1begeerte, verlangen, trek: eetlust, lachlust, strijdlust2(meervoud: lusten) (m.n. in het meervoud)lichamelijke begeerte; hartstocht: zijn lusten bevredigen3welbehagen, plezier: een lust voor het oog
lus·ten(lustte, heeft gelust)1lust, trek, zin hebben in; verlangen: ze lusten elkaar wel rauwkunnen elkaar niet uitstaan2houden van: hij lust geen bloemkoolervan lustenervanlangs krijgen

Betekenis Lust

Wat betekent Lust? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord Lust. Je kunt ook zelf een definitie van Lust toevoegen

 

1.

0 up,0 down

Lust


 • genoegen
 • lust
 • plezier
 • genot
 • drift
Bron: nl.wiktionary.org

 

2.

0 up,0 down

Lust


lust (de; m) begeerte, verlangen, trek: eetlust, lachlust, strijdlust (meervoud: lusten) (m.n. in het meervoud) lichamelijke begeerte; hartstocht: zi [..]
Bron: vandale.nl

 

3.

0 up,0 down

Lust


Lust is het verlangen om een behoefte te bevredigen. Vaak wordt het in beperkte zin gebruikt voor het verlangen naar seksualiteit. In Vlaanderen heeft men in dit verband een duidelijk woord namelijk " [..]
Bron: nl.wikipedia.org

 

4.

0 up,0 down

Lust


Lust is het debuutalbum van de Belgische band Lords of Acid. Lords of Acid - Lust; Muziekarchief Tracklist # Take Control # Rough Sex # Let's Get High # The Most Wonderful Girl # I Sit On Acid # [..]
Bron: nl.wikipedia.org

 

5.

0 up,0 down

lust


lust zn. ‘begeerte; genoegen’ Mnl. lust ‘begeerte, vleselijke lust; vermaak, genoegen’ [1240; Bern.], mít aller list saltu eten ‘met alle eetlust zul je eten’ [1253; CG II], din cranken w [..]
Bron: etymologiebank.nl

 

6.

0 up,0 down

lust


animo, gading, meug, vocatie, ambitie, genegenheid, geneigdheid, genie, goesting, neiging, trek, verlangen, zin, zinnigheid libido, begeerte, drift genot, liefhebberij, plezier, verrukking, vreugde sm [..]
Bron: woorden-boek.nl

Betekenis van "Lust" volgens wikipedia:

Lust is het verlangen om een behoefte te bevredigen. Vaak wordt het in beperkte zin gebruikt voor het verlangen naar seksualiteit. In Vlaanderen heeft men in dit verband een duidelijk woord namelijk "goesting". Wanneer de lust betrekking heeft op iets anders wordt het woord waar het om gaat er dikwijls voorgeplaatst, zoals eetlust, werklust enzovoorts. (In het Duits betekent het woord 'Lust' eveneens zoiets als 'ergens bijzonder veel zin in hebben'.)

Israël als voorbeeld

10

Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn.
Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend. En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. 10 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. 12 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
14 Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. 15 Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. 16 Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. 18 Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? 19 Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? 20 Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. 21 U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. 22 Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?
Het juiste gebruik van de vrijheid
 

23 U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 24 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25 U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26 Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’ 27 Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 28 Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten.29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast?30 Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 32 Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. 33 Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.

 1.  negeren
  negeren werkw.Uitspraak:   [nəˈxerə(n)] Verbuigingen:   negeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft genegeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen geen aandacht besteden aan (iets of iemand) als dat wel wordt verwacht Voorbeeld:   `iemand...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/negeren


 2. Negeren

  het deels afmaskeren van de lichtbaan komende uit een reflector, spotlight of softbox kan bv. met kleppen of screens in velerlei vormen. 
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10475


 3. Negeren

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik negerde, heb genegerd), ontkennen, loochenen.
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm


 4. negeren

  [regelmatig werkwoord]• er geen aandacht aan schenken
  vb:Piet was wel op het feest, maar ik heb hem genegeerd
  regelmatig werkwoord: ne-ge-ren
  ik negeer
  jij/u negeert
  hij/zij negeert
  wij/zij/jullie negeren
  ik/jij/u/hij/zij negeerde
  wij/zij/jullie negeerden
  hij heeft geneg
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_N/W5557.HTM 


 5. negeren

  1. ontkennen 2. Doen of je iemand niet zien, niet op die persoon letten.
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/negeren


 6. negeren

  aan zijn laars lappen, ignoreren, in de wind slaan, loochenen, ontkennen, geen notitie nemen van, zich niets aantrekken van met de nek aanzien, links laten liggen
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/negeren


 7. negeren

  •doen alsof iemand of iets niet bestaat. (+audio)
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/negeren


 8. NEGEREN

  1) Afwijzen 2) Doen of iets niet bestaat 3) Doen of iets niet bestaat (crypt.) 4) Fel plagen 5) Geen notitie nemen van 6) Jennen 7) Judassen 8) Loochenen 9) Links laten liggen 10) Met de nek aankijken 11) Niet aanspreken 12) Nalaten 13) Niet willen kennen 14) Niet willen zien is ook een vorm van pesten (crypt.) 15) Ontafschuiven 16) Ontkennen 17) O
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NEGEREN/1

eigen betekenis van Negeren= doen alsof iemand niet bestaat / niet op reageren /Judassen /kwellen /miskennen

negeren

in het woordenboek zijn voor negeren 2 omschrijvingen gevonden:

negeren,

(genegeerd), ontkennen; niet willen kennen.

negeren,

(genegerd), sarren, kwellen.

negeren is 2 maal gevonden als trefwoord:

negeren (ww):

aan zijn laars lappen, geen notitie nemen van, ignoreren, in de wind slaan, loochenen, ontkennen, zich niets aantrekken van, wegcijferen,wegwuiven

negeren (ww):

links laten liggen, met de nek aanzien, geen blik waardig gunnen

negeren is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

verloochenen (ww) :

afvallen, afwijzen, afzweren, desavoueren, laten vallen,miskennen, negeren, ontkennen, repudiëren, verzaken

wegcijferen (ww) :

afpoeieren, buiten beschouwing laten, ignoreren, negeren,opzijzetten, wegdenken, wegdrukken, wegwuiven

pesten (ww) :

jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen,plagen, sarren, tergen, treiteren

loochenen (ww) :

desavoueren, herroepen, negeren, ontkennen


 1. judassen

  kwellen, treiteren
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/judassen


 2. JUDASSEN

  1) Affronteren 2) Jennen 3) Kwellen 4) Plagen 5) Pesten 6) Treiteren 7) Vals plagen 
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JUDASSEN/1

JUDAS (BIJBELSE FIGUUR)

M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek

judas: (vaak voorafgegaan door vuile) verrader; treiteraar; huichelaar. De voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité (NOC), Wouter Huibregtsen, noemde kroonprins Willem-Alexander in 1998 in een interview met de Volkskrant een judas omdat hij een eerdere afspraak niet was nagekomen. De naam verwijst naar de discipel Judas Simonszoon Iskarioth, die Jezus voor veel geld verraadde en aan de Joden overleverde (Mattheüs 10, Marcus 14). Van de naam is ook een werkwoord afgeleid: judassen (plagen, treiteren). Een judaskus is een valse kus.

‘Pas op, leelijke Judas,‘ zei ze. (Henri Hartog, Eene bevalling, 1894)
Deze belagers, deze afgunstigen, deze judassen. (B. Canter, Kalverstraat, 1904)

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon

Judas, de discipel die Jezus verraadde en uitleverde aan zijn moordenaars; (fig.) verrader, valsaard; (fig.) soort boender.
Judassen, treiteren; beuken, tekeergaan; de judas-'boender' hanteren.

Meer dan welke bijbelse figuur ook, is Judas, ook wel Judas Iskariot genoemd ter onderscheiding van andere personen met die naam, het symbool geworden voor de slechte, verdorven mens: hij, een van Jezus' volgelingen, verraadde zijn meester voor eigen gewin. De vloek wordt al door Jezus over hem uitgesproken vóór het verraad zelf: '"Wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was." Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: "Ik ben het toch niet, rabbi?" Jezus antwoordde: "Jij zegt het" (Matteüs 26:24-25, NBV). Er worden nog steeds samenstellingen gevormd met Judas, bijvoorbeeld: 'Theroux schreef over Naipaul een "Judas-biografie": Sir Vidia's shadow. Het boek gaat over het onhebbelijke en onvoorspelbare karakter van Naipaul' (De Standaard, 12-10-2001, p. 13). Behalve als scheldnaam wordt judas soms ook aangetroffen als naam voor een soort zware boender. In judassen is vanuit de negatieve betekenis van de persoonsnaam die van 'treiteren' en 'ruw bezig zijn' ontstaan; de laatste is weinig frequent meer.

Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 232, 23. Doe antwerdde hem Iudas diene verrijt, ende seide aldus: Benic dat, meester? Ende Ihesus antwerdde hem ende seide al dus: Du segs dat dut best. 
Ik kan niet anders, Stan, echt niet, schrijft ze. Om Hillie. Hij zal het nooit accepteren. Een scheiding, Hillie die daar mee moet leven [...], Stan, ik kan dat niet. Begrijp je? Begrijp je me? Judas, schrijft Stan terug. (A. Meulenbelt, De bewondering, 1987, p. 66)
Huibregtsen [maakte] kroonprins Willem-Alexander uit voor 'judas, saboteur en lafaard' nadat deze was gekozen in het Internationaal Olympisch Comité. (NRC, 8-4-1999, p. 2)
Al snel daarna begreep Anne hoe de loodzware boender, die aan de lange stok bevestigd was, aan zijn onsympathieke naam kwam. De judas was zo zwaar dat ze hem nauwelijks tillen kon en hem daarom maar achter zich aan over de grond sleepte. Met de judas en de wrijfwas moest ze de parketvloer wrijven. (G. van Wageningen, Pleegzuster Anne, 1994, p. 27-28)
'Nee, ik doe $t niet... Rotflikker!', schoot zij uit, hem verschroeiend met haar zwarte, giftige blik, 'waarom sta je me te judasse!' 'Dat noemt ze judasse, goddomme', mompelde Pees, met meer bewondering dan waakzaamheid Krynie beglurend. (S. Vestdijk, Op afbetaling, 1968 (1952), p. 140)
Ik [een wielrenner] zat te hengsten en te judassen, met de ellebogen krom en de tong uit $t bekkie, maar wat ik ook knoertte, ik kreeg me tubetjes niet meer rond. (G. Bomans, Adviezen van een oude rot & ander sportief proza, 1988, p. 139)
Het judassen was nog maar net klaar, of ze moest helpen om de vuile was van de patiënten uit te zoeken. (G. van Wageningen, Pleegzuster Anne, 1994, p. 29)

Judaskus, kus of ander vriendelijk gebaar met valse bedoelingen.

De dramatische gebeurtenis van het verraad vindt 's nachts plaats, nadat Jezus zich teruggetrokken had in de Hof van Getsemane om te bidden, en vervolgens daarover met zijn disicipelen sprak. 'Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: "Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?" (Lucas 22:47-48, NBV). Het woordJudaskus is niet zo in een bijbelvertaling te vinden, maar al in het Middelnederlands op basis van dit verhaal gevormd voor de kus van een verrader, een ongemeende kus. Later werd het woord ook toegepast op andere valse sympathiebetuigingen, en zo is het bij ons bekend.

Rijmbijbel (1271), v. 26076-81. Een tekin so gaf hem [aan de soldaten] iudas. / Dat si souden merken das. / Dien hi custe dat hi [Jezus] dat ware. / Hi groeten ende hieten meester dare. / Ende dar inne custi an sinen mond. / Hieten god vrient dar ter stond. (Judas gebruikte voor hen [de soldaten] een teken; zij zouden weten dat [Jezus] degene was die hij zou kussen. Hij groette hem en noemde hem meester, en terwijl hij dat zei, kuste hij hem op zijn mond, en noemde hem de Heer, zijn vriend.) 
[Handenschudden door bepaalde politieke partijen:] Voor de Stadswacht een teken van verraad aan de lokale democratie en derhalve in de pers een Judas-kus genoemd. Deze voorstelling van zaken in de Stadswachter noemde Hagedoorn gisteravond onvolledig en suggestief. (Meppeler Courant, apr. 1994)
'Ze kuste jou.' De Cock glimlachte. 'Jaloers?' Vledder schudde zijn hoofd. 'Het was een judaskus,' foeterde hij. 'Voor ruim twee miljoen kus ik de snuit van een varken.' (A. Baantjer, De Cock en de dood in antiek, 1999, p. 106)

Judaspenning, tweejarige plant, Lunuaria annua L., waarvan de zaaddozen een rond, zilverwit glanzend middenschot hebben, dat aan de steel blijft staan nadat zijschotten en zaden afgevallen zijn en dat aan een zilveren munt doet denken.
Judasloon, door verraad verdiend geld.

Judas verdient met het verraden van Jezus dertig zilveren penningen (in de NBG-vertaling: zilverlingen, zie aldaar). Toen hij berouw kreeg bracht hij ze in de tempel terug, maar het was de priesters niet geoorloofd dit 'bloedgeld' aan de armenzorg te besteden. Dat de fraaie plant met de wat hatelijke naam Judaspenning is getooid, heeft misschien mede te maken met de notie van 'waardeloos, onbruikbaar geld' waarvan het bijbelverhaal spreekt, immers ook de 'munten' aan de plant hebben geen waarde als betaalmiddel.

Rijmbijbel (1271), v. 26198-200, 26214-17. Als iudas sach dat aldus ghinc. / Beroudem sere dese dinc. / Ende brochte die .xxx. peneghe weder. [...] Die papen seiden van den ghelde. / Het ware onrecht dat ment helde. / Jn den monster met andren goede. / Want het ware van mans bloede. (Toen Judas zag dat het zo verliep, kreeg hij er diep berouw over, en bracht de dertig penningen terug. [...] De priesters zeiden van het geld, dat het onrechtmatig zou zijn om het in de kerk te houden bij de andere goederen, omdat het verdiend was met het bloed van een mens.) 
Haar borst is een zilverige verdorde Judaspenning, waarin haar hart rammelt als verdroogd zaad. (Moderne Nederlandse verhalen, 1959, p. 83)
Maar nu ik uit de tuin verstoten ben / en niet de liefde van je zon meer ken / kan ik slechts hopen dat je mij ziet staan / met judaspenning in het licht der maan. (N. Scheepmaker, De Gedichten, 1991 (Droogboeket, 1987-1990), p. 19)
Werden deze hulpdienders aanvankelijk betaald uit de 'pot' waaruit de normale politiesalarissen kwamen, per 1 maart 1944 kregen ze hun Judasloon uit de geldmiddelen van de Landwacht. (Meppeler Courant, maart 1995)

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Van Dale Etymologisch woordenboek

Judas [verrader van Jezus] {1285} < latijn Iudas < grieks Ioudas, vergriekste vorm van de hebr. naam Jəhūdhā [Juda].

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden

1034. Een Judas,

d.i. een verrader, een valschaard, een huichelaar (sedert de 16de eeuw; Ogier, 252); ook als algemeen scheldwoord gebruikt, ellendeling, plager, terger; eig. de discipel van Jezus, die hem verraderlijk aan de Joden overleverde; zie Matth.XXVI, 14-15 en vgl. Ndl. Wdb. VII, 473. Vandaar ook een Judastronie, een Judaskus (bij Servilius, 12*; De Brune, 21; Ndl. Wdb. VII, 476); een Judaskneep (bij Witsen, 168), een Judaslach, enz. Evenzoo in vele andere talen; zie Wander II, 1030-1031. Als algemeen scheldwoord vindt men het in Kalv. I, 73: Deze belagers, deze afgunstigen, deze judassen;Sjof. 217: Zoo'n inhalige Judas; Falkl. IV, 225: Judas, keukenhen, vrouwenbeul; Falkl. VI, 36: Zoo'n adder, zoo'n aterlingEig. jonge hond van het eerste nest; dier, waarvan men vreest dat de beet giftig is; daarna onverlaat, gemeene kerel; Ndl. Wdb. II, 738., zoo'n judas; Boefje, 114: Vuile Judas!; bl. 55: Die judasse van connucteurs; Teirl. 327; Claes, 100; Antw. Idiot. 604; 2235: judas, verklikker. Hiernaast een wkw. judassen, plagen, sarren; syn. van jonassen (vgl. Onze Volkstaal II, 337; Noord en Zuid V, 344); Nkr. II, 29 Maart, p. 2: Zij zit haar meesteres alsmaar te treiteren en te judassen; II, 28 Juni p. 3; Boefje, 112: Zóó, ben 'k nog maar 'n paar dage hier? - nou dan kan 'k je net nog lekker judasse; evenzoo bl. 143; 192; Ndl. Wdb. VII, 477; Molema, 187; Ganderheyden, 27 (gejudas)Antw. Idiot. 605 (ook aldaarjudasserij; fr. judasserie); 2235: judassen, verklikken; eig. handelen als Judas; Claes, 100; Schuermans, Bijv. 141(judasserij); Teirl. 328. Hiernaast een ww. bejudassen, verraderlijk aanvallen; Nkr. IX, 10 Juli p. 2: Verraders die hun kameraden van achteren met stinkgassen bejudassen.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) &Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Maak een Gratis Website met JouwWeb