Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Verhalen » waargebeurde verhalen

waargebeurde verhalen

AFSPRAKEN

IK KWAM ACHTER HET BESTAAN VAN ONZICHTBARE AFSPRAKEN DIE ZEER KWALIJK KUNNEN ZIJN EN BEDACHT HIER EEN VOORBEELD VOOR

 

Onzichtbare afspraken die plotseling uit de hemel komen vallen, zijn zeker van satan en vallen werkelijk te bekijken als de meest gruwelijke die er bestaan. Hoeveel mensen vinden het wel niet heerlijk om te oordelen of te veroordelen wanneer ze eindelijk weer eens de kans zien om onverbittelijk te gaan oordelen? Het zijn werkelijk de meest vreselijk agenten geworden die er op aarde kunnen voorkomen. Denk maar eens aan het volgende waargebeurde vehaal: Er was eens een jonge vriouw die zwanger werd van haar Joodse buurjongen en werd toen zo sterk veroordeeld door haar RK-ouders zodat ze haar zwangerschap alleen nog maar als een werkelijke straf kon gaan beschouwen, Er werd bepaald dat ze de achternaam van de RK familie maar moest gaan dragen. Toen bleek daar een toevallige oom het hier absoluut mee oneens te zijn en deed er alles aan om de naam te laten veramderen in de achternaam van de bewuste buurjongen. Het kind kreeg niet de achternaam van de eigenlijke vader dat eigenlijk HERDER had moeten betekenen, maar kreeg de naam HITLER. De arne men met die foute achternaam, wist werkelijk niet wat liefde was en vond een beroep al douane beambte om smokkelaars te kunnen gaan oordelen. Aan een vrouw komen kon hij niet, want wie wilde nou een man zonder liefde? De familie vond een nieuw slachteroffer, een ander ongehoorzaam schepsel dat van de familie veroordeeld diende te worden ( weliswaar heel veel jaren jonger) Dat arme kind werd toen dus zwanger gemaakt en ze kregen kinderen. Maar hoe hij moest opvoeden wist hij natuurlijk niet en daarom kregen zijn kinderen dagelijks slaags van de liefdeloze vader. Ze kregen 3 kinderen. Het 1e kind een jongetje, kreeg de meeste slaag. Toen hij oudgenoeg was ontsnapte hij zijn ouderlijk huis en toen was het 2e jongetje dus aan de buurt, En kijk, dat was de kleine Adolfje. Hij wist niet wat hij met zo'n vader moest en ontvluchte ook zijn ouderlijk huis. Later bleek dat hij zijn vader slechts voor 1 ding dankbaar was geweest en dat was zijn naam. Helaas heeft hij niet geweten dat nou juist ook die naam een vergissing was en dat hij dus eigenlijk afstamde van een Joodse man.

APPOINTMENTS

I FOUND OUT THE EXISTENCE OF INVIBLE AGREEMENTS THAT COULD BE VERY BAD AND CAME UP WITH AN EXAMPLE FOR THIS

 

Invisible appointments that suddenly fall from heaven are sure to be satan and can really be viewed as the most gruesome in existence. How many people love to judge or condemn when they finally see the opportunity to judge inexorably again? They have truly become the most terrible agents that can exist on Earth. Consider the following true story: Once upon a time, a young girl became pregnant with her Jewish boy next door and was then condemned so strongly by her Roman Catholic parents that she could only begin to regard her pregnancy as a real punishment. determined that she had to use the surname of the RK family. Then it turned out that an accidental uncle totally disagreed with this and did everything he could to have the name translated into the surname of the boy in question. The child was not given the surname of the actual father, which should have meant HERDER, but was given the name HITLER. The arne man with that wrong surname really did not know what love was and found a profession as a customs officer to be able to judge smugglers. He couldn't get a woman, because who wanted a man without love? The family found a new victim, another disobedient creature to be condemned by the family (admittedly many years younger) So that poor child was conceived and they had children. But of course he did not know how to educate, and so his children had daily fights from the loveless father. They had 3 children. The 1st child, a boy, was beaten the most. When he was old enough he escaped his parental home and then the second boy was in the neighborhood, And look, that was little Adolfje. He did not know what to do with such a father and also fled his parental home. Later it turned out that he had only been grateful to his father for one thing and that was his name. Unfortunately he did not know that precisely that name was also a mistake and that he actually descended from a Jewish man.

Maak een Gratis Website met JouwWeb