Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » ADHD

ADHD

Veel publicaties over ADHD zijn helaas verdwenen. Men wil het thans gaan beschouwen als een zo normaal mogelijke ziekte waar niemand meer iets nadeligs van zou mogen vertellen. Toch omdat ADHD mij persoonlijk heel veel onware conclusies heeft kunnen bezorgen en ik zelf notabene met een zogenaamde ADHD-etiket door het leven moest zien te komen, heb ik alle zogeheten psychiaters hierover mijn reactie willen laten horen. Men was er immers al toe over gegaan om mij Ritalin voor te gaan schrijven, het zogenaamde paardenmiddel dat later nog versterkt kom worden met de pil Concerta. Met pijn in mijn hart, moet ik bekennen dat ik deze drugs zelf nog honderden keren in heb laten laten nemen omdat ik nou eenmaal heel veel heb gewerkt in de zorg en deze handeling helaas voor mij als een  vereiste bestond. Ik heb eigen geacteerde ziekte ADHD zeer grondig willen onderzoeken en dit kon de behandelende psychiaters met deze bekentenis doen laten veranderen in het werkelijke ziektebeeld  waar ik aan leed en dat heette dus "HUWELIJKS CONFLICT"  Dit ziektebeeld, zoals mijn toenmalige  huisarts al vanaf het begin had willen concluderen, bleek de enige juiste conclusie te zijn geweest. En met deze rectificatie werd ik uiteraard veel en veel beter begeleid en kon ik inzien waarom mijn schoonmoeder me wilde laten weten dat ik eerst maar eens moest bewijzen dat mijn kinderen ook echt wel mijn eigen kinderen waren en zelfs nog een keertje de politie bij me langs had willen sturen omdat ze op mijn zelfmoord had willen hopen. In ieder geval de psychiaters die eerst met zekerheid hadden willen veronderstellen dat ik ADHD zou hebben, hebben me prima kunnen ondersteunen en mij zelfs bij kunnen bijstaan met het vinden met een nieuwe mooie woning in de stad Rijswijk. De stad notabene waar ik de afpraak had gemist in het pad dat ik op het advies van mijn toenmalig schoonvader, 1 van mijn financieel borgstellers. Met de andere borgsteller, zijn vrouw of  mijn toenmalige schoonmoeder dus, had ik de meest belangrijke aanvaring gehad op de dag dat ik me in het voorjaar van 2003 had vergist. Tesamen met mijn toenmalige vrouw, vormde dit drietal het poppentheater Dwarf, het poppentheater waar ik vanaf dat moment opeens niet meer toe behoorde en er voorgoed van werd verwijderd. Na hun vertrek naar de stad Dordrecht in 2019 is poppentheater Dwarf  opgehouden te bestaan. Het alibi van het hebben van een poppentheater Dwarf was niet langer meer noodzakelijk.

Het is zeker goed is het om je dan even te gaan bedenken dat de 2 ouders beiden de motor waren geweest van het niet onbekende poppentheater STUDIO PEER met thans nog steeds een van de meest succesvolle poppenspelers van Nederland. 

Niet voor niets werd miojn voormalige schoonmoeder in een sprekende uiterlijke gelijkenis geportreteerd in de zogeheten wachtkamer van de liefde.

Many publications on ADHD have unfortunately disappeared. People now want to see it as a disease that is as normal as possible, of which no one should be allowed to say anything harmful. Yet because ADHD personally could lead to many false conclusions and I myself had to endure life with a so-called ADHD label, I wanted to let all so-called psychiatrists hear my reaction about this. After all, they had already decided to prescribe me Ritalin, the so-called horse remedy that will later be strengthened with the Concerta pill. With pain in my heart, I have to admit that I had these drugs taken hundreds of times myself because I worked a lot in healthcare and unfortunately this act existed as a requirement for me. I wanted to investigate my own acted disease ADHD very thoroughly and this could change the treating psychiatrists with this confession into the actual clinical picture that I was suffering from and that was called "MARRIAGE CONFLICT" This clinical picture, as my then GP had from the beginning to conclude, turned out to have been the only correct conclusion. And with this rectification I was of course much, much better guided and I could see why my mother-in-law wanted to let me know that I first had to prove that my children were really my own children and even the police once more because she had wanted to hope for my suicide. In any case, the psychiatrists who first wanted to assume with certainty that I would have ADHD, were able to support me well and even assist me in finding a new beautiful home in the city of Rijswijk. The city where I missed the appointment in the path that I had on the advice of my then father-in-law, one of my financial guarantors. With the other surety, his wife or my mother-in-law at the time, I had had the most important collision on the day I made a mistake in the spring of 2003. Together with my then wife, these three formed the puppet theater Dwarf, the puppet theater that from that moment on I suddenly no longer belonged and was removed from it forever. After their departure to the city of Dordrecht in 2019, puppet theater Dwarf ceased to exist. The alibi of having a puppet theater Dwarf was no longer necessary.

It is certainly good to consider that the 2 parents had both been the driving force behind the not unknown puppet theater STUDIO PEER, which is still one of the most successful puppeteers in the Netherlands today.

It is not without reason that my former mother-in-law was portrayed in a striking outward likeness in the so-called waiting room of love.

Jochem Myjer met zijn vele selfiies vind ik nog wel grappig. 

De toen net opkomende kleinkunst artist Joghem Meijer was een zondermeer kundige artist, alleen het door hem in elkaar gezette "ADHD reclamefilmpje", heb ik hem nooit in dank af kunnen nemen. Helemaal niet toen ik deze song zag verschijnen in een van de eerste, zogenaamde succesfilmpjes van mijn eigen zoontje. Hoewel ik als zijn vader in eerste instantie  trots was geweest dat hij zelf een filmpje had gepubliceerd, was ik dat naderhand zeker niiet meer. Helemaal toen ik begreep hoe dat verkeerde zieke beeld meester van hem had kunnen maken. Ik nam het zelfs Jochem Meijer kwalijk en heb hem nog persoonlijk willen confronteren met de grote blunder die hij hiermee was begaan. Zelf had hij immers nog nooit een pilletje van die drugs ingenomen en dan dus maar gaan imiteren en imiteren met zijn blijkbaar erg grote succesformule. Jochem is uiteindelijk zeer hard aangepakt en heeft toen de schrik van zijn leven gekregen. Een schok waar hij tot op de dag van vandaag rekening mee dient te houden.

Nee, waar ik misschien veel meer over te spreken was, werd het  vervolgfilmpje dat de naam  "The superbits" mee kreeg, ook al betwijfel ik zeer sterk of hierin mijn beide kinderen werkelijk door konden krijgen wie eigenlijk hun eigen superbitsch was. 

 

The then newly emerging cabaret artist Joghem Meijer was an unquestionably skilled artist, only the "ADHD advertising film" put together by him, I was never able to thank him. Not at all when I saw this song appear in one of the first so-called success movies of my own son. Although I, as his father, had initially been proud that he had published a video himself, I was certainly not afterwards. Especially when I understood how that wrong sick image could have taken control of him. I even blamed Jochem Meijer and wanted to confront him personally with the great blunder he had committed with this. After all, he had never taken a pill of those drugs himself and so he started to imitate and imitate with his apparently very great success formula. In the end Jochem was dealt with very hard and then got the shock of his life. A shock that he has to take into account to this day.

No, what I was perhaps a lot more enthusiastic about, was the follow-up movie that was called "The superbits", even though I very much doubt whether both my children could really figure out who actually was their own superbitsch.

ADHD-diagnose is in strijd met het kinderrechtenverdrag van de VN

Het bijbehorende filmpje heeft men helaas off line willen halen.via de groep van hoogopgeleide mensen in Den Haag en omstreken, sloot ik me aan bij de  groep Talent+ en vernam van een van mijn groepsgenoten over het grote schandaal van de Amerikaanse Leon Eisenberg, die bekend stond als de grote bedenker vanADHD. Hij zou op zijn sterfbed bekend hebben dat ADHD het  typische voorbeeld van een fictie ziektebeeld was dat hij in samenwerking met de farmaceutische industrie op de markt had gebracht. Er brak daarmee een grote paniek uit onder duizenden psychiaters over de hele wereld, die dit natuurlijk geen leuk nieuws vonden. Maar ook de patienten die nou juist zo blij waren met de erkenning van ADHD vonden dit naturlijk helemaal niets. Maar bij mij sloot dit beeld volledig aan bij mijn al eerdere persoonlijke onderzoeken waarbij ik  meerdereNederlandse bekende  psychiaters en bekend stonden als de  mensen die het zogenaamde ziektebeeld in Nederland hadden weten te verspreiden.

ADHD diagnosis violates the UN Convention on the Rights of the Child

The accompanying video was unfortunately wanted to be taken offline.Throughout the group of highly educated people in The Hague and surroundings, I joined the Talent + group and learned from one of my group members about the great scandal of the American Leon Eisenberg, who is known stood as the great originator of ADHD. He is said to have confessed on his deathbed that ADHD was the typical example of a fictional clinical picture that he had marketed in collaboration with the pharmaceutical industry. This caused a great panic among thousands of psychiatrists around the world, who of course did not like this news. But also the patients who were just so happy with the recognition of ADHD found this of course nothing at all. But for me, this picture was fully in line with my previous personal studies in which I had several Dutch well-known psychiatrists and were known as the people who had managed to spread the so-called clinical picture in the Netherlands.

 

Een ander artikel: ADHD  is een van de hedendaagse meest grote schandalen van deze samenleving

http://www.adhdfraude.net/blog/

Waarom stimulantia?

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.
Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als “onbekend” uit te roepen.
Wie dit mechanisme toch bekend maakt, en stelt dat psychotica het zenuwstelsel verwoesten, is daardoor niet wetenschappelijk bezig!
Ouders kunnen voortaan psychotica-vrij onderwijs opeisen, (omdat ADHD-diagnose in strijd is met kinderrechtenverdag van VN).

Kijk op: www.haesbrouck.be
En op www.megablunder.net

Ouders kunnen voortaan psychotica-vrij onderwijs opeisen.
Als ooit hoger beroep tegen het Bredavossin wordt behandeld, ben ik ter beschikking om de werking van schoolse harddrugs te komen uitleggen. Dit medisch commercieel feest is voorbij!

Vanuit de site van het Comite voor de Rechten van de Mens
Op de site:  http://www.ncrm.nl/ADHDpage.htmlOnvoorstelbaar!Dokter Mary Ann Block vraagt zich het volgende af: “Als er geen geldige test voor ADHD bestaat, als er geen gegevens voor handen zijn die bewijzen dat ADHD een hersenaandoening is, als er geen onderzoek op de lange termijn bestaat over de effecten van psychiatrische drugs, als deze drugs schoolprestaties of sociale vaardigheden niet verbeteren en als deze drugs dwangmatig gedrag of stemmingsstoornissen kunnen veroorzaken en tot illegaal drugsgebruik kunnen leiden, waarom zijn er dan in hemelsnaam miljoenen kinderen, tieners en volwassenen die het etiket ADHD opgeplakt krijgen en vervolgens deze psychiatrische drugs moeten slikken?”(14)

Er is een enorm imperium opgebouwd rond de behandeling van en het onderzoek naar de verzonnen ziekte die ADHD genoemd wordt, een ziekte die letterlijk in het leven gestemd is tijdens een vergadering. Dit imperium haalt elk jaar miljarden dollars op, heeft scholen in geestelijke gezondheidsklinieken veranderd en miljoenen normale kinderen aan psychiatrische drugs verslaafd gemaakt.  


Site met info over amfetaminedoping en gedragscastratie met psychotica (Rilatine,Concerta).  Weblog op http://www.adhdfraude.net/blog
Het werkingsmechanisme van harddrugs bij kinderen is niet onbekend.

 

ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf
PDF – 834,7 KB 110 downloads