Bandosofie.jouwweb.nl
Home » beweging » De bewegingsleer van G.I.Gurdjieff

De bewegingsleer van G.I.Gurdjieff

Kijk op http://www.gurdjieff.nl/


In alle tijdperken en culturen heeft de mens gezocht naar de werkelijke betekenis van zijn bestaan, een betekenis die uitgaat boven het bekende en het alledaagse. Hij is op zoek naar iets dat groter is en van een hogere orde dan hijzelf, naar een bron.

Innerlijk werk

In het begin van de twintigste eeuw bracht Georges Ivanovitch Gurdjieff een verzameling ideeën naar het westen die later werd aangeduid als "fragmenten van een onbekende leer". Deze ideeën zijn gebaseerd op oude esoterische kennis en vormen tezamen een weg die leidt tot de ontwikkeling van bewustzijn door middel van innerlijk werk ín het dagelijks leven zelf. Onder het begrip bewustzijn verstond Gurdjieff iets dat veel meer omvat dan de gebruikelijke mentale gewaarwording. Volgens hem vereist werkelijk bewustzijn een integratie in het moment van het denken, het voelen en het lichaam. Alleen dan kan een hogere energie ons bereiken en actief in ons worden. Na de revolutie in 1922 verliet Gurdjieff Rusland en vestigde hij zich met een groep leerlingen in Frankrijk, waar hij verbleef tot het einde van zijn leven in 1949. Hij heeft grote invloed gehad op het spirituele denken van de twintigste eeuw. Het door hem gebrachte "werk aan onszelf" heeft velen diep geraakt en gebracht tot een nieuwe ervaring van de zin van het leven.

In all ages and cultures, man has searched for the true meaning of his existence, a meaning that goes beyond the familiar and the everyday. He is looking for something larger and of a higher order than himself, to a source.
inner work
In the early twentieth century, Georges Ivanovitch Gurdjieff brought a collection of ideas to the west which was later referred to as "fragments of an unknown teaching". These ideas are based on ancient esoteric knowledge and form a road that leads to the development of consciousness through inner work in daily life. The concept of consciousness Gurdjieff understood something that is much more than the usual mental sensation. According to him really requires a conscious integration in the moment of thinking, feeling and body. Only then can a higher energy reach us and be active in us. After the revolution in 1922 Gurdjieff left Russia and settled with a group of students in France, where he stayed until the end of his life in 1949. He has had a great influence on the spiritual thinking of the twentieth century. It brought him by "work on ourselves" has many deeply touched and brought to a new experience of the meaning of life.

Maak een Gratis Website met JouwWeb