Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Mijn schokkende gedachtegang

Mijn schokkende gedachtegang

Nee, ik heb het nooit aan de moeder (notabene mijn eigen jonge tante) uitgesproken. Alleen maar heel even aan willen denken. Ik had alleen maar geuit dat ik het sterke vermoeden had wie de vader van haar kind had kunnen zijn, zonder ook maar een woord of naam erover uit te hebben gesproken. Maar. Deze mogelijk totaal verkeerde gedachtegang alleen al, raakte de meest kwetsbare snaar die ik me maar voor had kunnen stellen. En zelfs haar zoontje, mijn neefje dus, het neefje waar ik nou juist altijd een zeer goede band mee had gehad en zelfs nog eens een gezamenlijk boekje had willen maken, bleek plotseling veranderd te zijn in de duivel tegenover mij. Ik moest dus inzien dat mijn gedachtegang alleen al, over de werkelijke vader van mijn neef, werkelijk het meest schokkende had kunnen zijn, dat ik me ook maar een moment had kunnen doen beseffen.                

Pas 6 jaar later vernam ik van deze bewuste tante dat ze was overleden. Ik had haar na onze zeer heftige aanvaring nooit meer gezien of gesproken. Het was dus blijkbaar niet voor niets dat mijn vader deze familie had willen doen bestempelen als “de zieke tak van de familie" al was ik dat nooit met hem eens geweest. Ik wist immers heel goed hoe mijn oom Henny destijds een hele belangrijke rol voor mij had kunnen betekenen. Niet voor niets werd deze oom mijn meest geliefde oom Henny die trouwens als enig familielid, op mijn diploma-uitreiking van de kunstacademie aanwezig is geweest. De rest van mijn directe familie had het nou eenmaal veel te druk met hun zware leven in Friesland en had helaas ook niet zoveel met mijn kunst. Over mijn oom Henny had ik natuurlijk ook wel het een en ander over duistere praktijken gehoord, maar het was gewoon zo dat hij er was op de momenten dat het erg belangrijk voor mij was. En natuurlijk kende ik de verkeerde en heel vreemde gedachte van mijn oom dat hij eigenlijk dacht dat ik altijd homo zou zijn geweest, maar dat had ongetwijfeld te maken kunnen hebben met de werkomgeving waarin hij helaas verkeerde. En dit was als zijn functie als de directeur van het landelijk orgaan “Het Humanistisch Verbond” dat in Utrecht gevestigd was. Dergelijke gedachtegangen verwezen voor mij inderdaad naar een toch wel enigszins verstoorde gedachtegang. Maar ja, toen ik mijn vader als zijnde zijn tijdsgenoot, gewoon weer even met hem in contact wilde laten nemen, dacht ik werkelijk dat hij iets belangrijks had kunnen doen betekenen voor deze oom.

Ik had zelf immers niet voor niets al vele jaren in de zorg gewerkt. Korte tijd daarna is mijn oom Hennie overleden. Achteraf was ik ook blij dat mijn oom en tante Geert en Nelly bij de crematie aanwezig waren geweest. Hoe soms alleen al een verkeerde gedachtegang een zeer kwalijke uitwerking kan krijgen (bij vooral ongelovigen) is mij in vele opzichten zeker gebleken. Hoe een juist zeer humane gedachtegang, zoals de gedachtegang van mijn oom Henny, voor mij veel heeft kunnen doen betekenen, had ik nog niet eerder kunnen doen beseffen. En hoe een blijkbaar zeer kwalijke gedachtegang van zowel moeder als zoon in mijn familie voor is gekomen, had ik ook nooit kunnen doen vermoeden. Mijn jonge tante en haar zoon die uiteindelijk een bekend Nederlands journalist is geworden. Voor sommige ongelovige mensen kan een tegenstrijdige gedachtegang zelfs een dodelijke of zelfs duivelse gedachte van haat doen laten ontbranden. En ik zal nooit in werkelijkheid te horen kunnen krijgen wie de werkelijke vader van mijn neefje is geweest. En eigenlijk interesseert me dat ook helemaal niet eens,        De gedachtegang was bij me opgekomen omdat ik toen zelf als ”dode vader" door de moeder van mijn eigen kinderen kon worden beschouwd en dat zelfs tot de dag van vandaag.

En wat zou ik mezelf nog langer willen afvragen? Mijn eigen kinderen en ook mijn neef Patrick zijn immers allemaal kinderen van dezelfde heilige Vader. En dat is uiteraard dezelfde vader als die. Van mij en daar ben ik dankbaar voor. En dit is voor mij (en gelukkig voor vele anderen) de werkelijke levensbron met leven gevende water die in ieder menselijk hart over de hele aarde kan stromen.

β€οΈπŸŽΆπŸ”†♥️🌎

My shocking train of thought

 

No, I never said it to the mother (my own young aunt). Just want to think about it for a moment. I had only expressed that I had a strong suspicion of who could have been her child's father, without even saying a word or name about it.. But that possibly totally wrong train of thought alone hit the most vulnerable string I could have imagined. And even her son, my nephew, the nephew with whom I had always had a very good relationship and even wanted to make a joint book, suddenly turned into the devil opposite me. So I had to realize that my thinking about my cousin's actual father could have been the most shocking thing I could have realized for a moment.

It was 6 years later I learned from this conscious aunt that she had died. I had never seen or spoken to her since our very violent collision.Apparently it was not for nothing that my father had wanted to label this family as “the sick branch of the family” although I had never agreed with him. After all, I knew very well how my uncle Henny had done a very important role at the time.

It was no coincidence that this uncle became my most beloved Uncle Henny,

who was the only family member who attended my graduation from the art academy, because the rest of my immediate family was too busy with their heavy life in Friesland and unfortunately didn't really like the art.

 Of course I had heard a bit about dark practices about my uncle Henny, but it was just that he was there when it was very important to me .

And of course I knew my uncle's wrong and very strange thought that he actually thought I would always have been gay, but this could undoubtedly have to do with the working environment in which he unfortunately was. And this was in his position as the director of the national body "The Humanistic Association" which was located in the city Utrecht. For me, such lines of thought indeed referred to a somewhat distorted line of thought.

But then again, when I just wanted my dad to be in touch with him again as a contemporary, I really thought he could have meant something important to this uncle.

It was not for nothing that I had worked in healthcare for many years. Shortly afterwards my uncle Hennie passed away. Afterwards I was also happy that my uncle and aunt Geert and Nelly had attended the cremation.

How sometimes just a wrong train of thought can have a very bad effect (especially with unbelievers) has certainly proved to me in many ways. I had never before realized how a very humane way of thinking,

such as that of my uncle Henny, could have meant a lot to me. And I could never have imagined how an apparently very bad train of thought of both mother and son occurred in my family.My young aunt and her son who eventually became now a well-known Dutch journalist. For some unbelieving people, a contradictory mindset can ignite even a deadly or even a demonic hate thought.

And I will never actually be able to learn who my nephew's real father was. And actually I don't even care it at all, The thought had crossed my mind because at that time I could be considered a “dead father” by the mother of my own children, even to this day.And what else would I like to ask myself? After all, my own children and also my cousin Patrick are all children of the same Holy Father. And that is of course the same father as that.

And I am grateful for this matter, so this I take as my real  trueth of love in this moment.

And this is for me (and fortunately for many others) the real source of life with life-giving water that can flow all over the earth in every human heart

β€οΈπŸŽΆπŸ”†♥️🌎

Maak een Gratis Website met JouwWeb