Bandosofie.jouwweb.nl
Home » MIIJN ZWAKTE

MIJN ZWAKTE

Veel heiligen van de kerk waar ik deel van uitmaak, weten dat ik een andere versie van het kleine boekje van "Het Mysterie Van Het Menselijk leven" heel erg belangrijk vind. Want hier was een uitleg over een mysterie dat in 4 sleutels werd geopend. En de nieuwe versie had een uitleg met 6 sleutels. En dat zou dan eenvoudiger en duidelijker zijn. Dat begreep  ik niet. Toch moest ik mij onderwerpen en op aanraden van mijn vrouw zuster Hannah en ook op aanraden van de gemeente in Nederland heb ik mij willen onderwerpen. Want de gemeente in Nederland hanteert de vorm van de 6 sleutels en dat bleek niet voor niets. Voordat ik het foldertje ging uitdelen, heb ik het foldertje goed bestudeerd en ben ik er afgelopen week achter gekomen dat er een verwijzing in staat die ik niet in het eerdere boekje van het mysterie van het menselijk leven was tegengekomen. Dit is de verwijzing die bovenaan de 3e bladzijde staat. Hier staat de verwijzing naar Genesis 6:3 + Romeinen 6:12  Toen ik deze twee verwijzingen ging nakijken , kwam ik uiteindelijk tot de zeer belangrijke verwijzing naar Genesis 6. Een gedeelte dat ik nooit zo goed had bekeken. 

Men spreekt hier over de zogenaamde zonen van God die dus in deze tijd op te vatten zijn als zogeheten halfgoden of Idols. In Nederland kent men zelfs een televisie programma met de naam Idols. Dit ging dus toen gelijk leven voor mij. Ik was zeer onder de indruk. Want hier wordt uitleg gedaan over het begrip halfgod. 

Want wat is een half god in het oude testament en in de huidige samenleving? 

Ik las dat de zonen van Vader God de vrouwen heel erg  mooi vonden en iedere mooie vrouw die ze maar konden versierden om er mee te willen vrijen. Dit is dus vanuit de tijd die vooraf gaat aan het verhaal van Noah. 

De houding van leven die hier omschreven stsat, ken ik dus uit mijn eigen vroegere leven en ik begrijp nu beter als ooit daarvoor waarom God mij daar weg heeft willen sleuren. 

MY WEAKNESS

Many of the Saints of the Church that I am a part of know that I think another version of the little booklet of "The Mystery of Human Life" is very important. Because here was an explanation of a mystery that opened in 4 keys. And the new version had an explanation with 6 keys. And that would be simpler and clearer. I did not understand that. Yet I had to submit and on the advice of my wife Sister Hannah and also on the advice of the churchlife, or the saints in the Netherlands I wanted to submit. Because the municipality in the Netherlands uses the form of the 6 keys and that was not without reason. Before handing out the leaflet, I studied the leaflet well and found out last week that it contains a reference that I had not found in the earlier booklet of the mystery of human life. This is the reference at the top of the 3rd page. Here is the reference to Genesis 6: 3 + Romans 6:12 When I went through these two references, I finally came to the very important reference to Genesis 6. A part that I had never looked at so closely.

It is referred to here as the so-called sons of God, who can thus be regarded as so-called demigods or Idols today. In the Netherlands there is even a television program called Idols. So this was the same life for me at the time. I was very impressed. Because here is explained the concept of demigod.

For what is a half god in the Old Testament and in today's society?

I read that the sons of Father God liked the women very much and every beautiful woman they could adorn to want to have sex with. So this is from the time that precedes the story of Noah.

So I know the attitude of life described here from my own past life and I now understand better than ever before why God wanted to drag me out of there.

HIER DUS DE VERWIJZING

NAAR GENESIS 6:3  en ROMEINEN 6:12

SO HERE THE REFERENCE

TO GENESIS 6: 3 AND ROMANS 6:12

Maak een Gratis Website met JouwWeb